Vitenskapelig bokpublisering

Oppdatert: 2018-01-18

Denne veiledningen utgår. Vi registrerer ikke lenger denne typen informasjon i bibliografiske poster.

Innledning

Fra 2007 er Universitets- og høgskolebibliotekene pålagt å registrere vitenskapelige bokpublikasjoner for institusjonens forskere med tanke på eksport av data til Database for statitstikk om høgre utdanning(NSD) sin Importtjeneste og autoritetsregister (ITAR). ITAR brukes av Cristin som hjelpemiddel for å kvalitetssikre vitenskapelig publisering. Informasjonen benyttes av NSD i forbindelse med tildeling av midler og er derfor viktig å registrere.

For at det skal være aktuelt å registrere publikasjonen som vitenskapelig, må forfatterens tilknytning til institusjonen fremgå tydelig i publikasjonen. Videre må publikasjonen oppfylle kriteriene for vitenskapelighet. Definisjon av hva som regnes som vitenskapelig er gitt i et brev fra BIBSYS datert 2010-10-15:
http://www.bibsys.no/files/pdf/andre_dokumenter/registrering_av_vitenskapelig_publisering_i_monografier_og_artikkelsamlinger.pdf

Å registrere en publikasjon som vitenskapelig innebærer å legge til noen flere felt enn det som vanligvis brukes ved katalogisering. Disse feltene har som hensikt å identifisere publiseringskanal, hvilken institusjon forfatteren/forfatterne er tilknyttet og hvor mange som deler ansvaret. Praksisen gjelder for vitenskapelige bøker og artikler i vitenskapelige artikkelsamlinger. Vitenskapelige tidsskriftartikler blir importert til NSD og Cristin fra andre kilder.

Utvalgte MARC-felt, spesielt for vitenskapelig bokpublikasjoner

Følgende felt er obligatoriske på poster som skal eksporteres til NSD/ITAR.

024 Annet standardnummer

Kode for godkjent publiseringskanal, såkalt itar-nummer, angis i marc-felt 024 på følgende måte: 024 7# $a <prefiks><itar-nummer> $2 itar.
Verdien 7 i første indikator angir at kilden for nummeret skal angis i $2.
<prefiks> er 1 for periodika og 2 for forlag. <itar-nummer> finnes ved oppslag i NSDs register for publiseringskanaler: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside. Verdien er der kalt ITAR-kode.

Eksempel: 024 7# $$a 2427 $$2 itar

X00 $4 Relasjonskode

Feltet er obligatorisk for poster som skal eksporteres til NSD og Cristin. Det er kun relasjonskoden for forfatter (aut) som gir uttelling for vitenskapelig publisering i monografier og artikkelsamlinger.

X00 $u Institusjonstilhørighet

Her registreres kode for den institusjonen som forfatteren er knyttet til. Koden finnes ved oppslag i NSDs register for institusjoner: http://dbh.nsd.uib.no/pub/instkoder.jsp

Eksempel: 100 1# $$a Gunnarsen, Per Oskar $$d 1965- $$4 aut $$u 194

914 Merke for vitenskapelig

Verdien her skal alltid være Scientific.

Eksempel: 914 ## $$a Scientific

915 Antall forfattere

Her angis antall forfattere som har bidratt

Eksempel: 915 ## $$a 2