Periodika

Oppdatert: 2017-01-16
Innledning Årstall og dateringskode Type løpende ressurs Trykte vs. elektroniske ressurser Type innhold
Innførselspraksis Tittel Utgivelse Nummerering Fysisk beskrivelse
Periodisitet og regularitet Noter Supplementer Kumuleringer Bi-innførsler

Innledning

Periodikum er en løpende ressurs som utgis i deler som følger etter hverandre og som ikke har noen på forhånd fastsatt avslutning. Eksempler på periodika er tidsskrifter, magasiner, løpende adressebøker, årsberetninger, aviser og monografiserier.

Periodika beskrives etter kapittel 12 (Løpende ressurser) og kapittel 21 (Valg av søkeelementer). For e-ressurser gjelder også kapittel 9 (Elektroniske ressurser). Materiale som skal katalogiseres som et periodikum, er forklart i 12.0A.1. I tillegg er det et vedtak i BIBSYS-konsortiet: Serier som utgis av prosjekt som varer i mer enn 1 år, katalogiseres også som periodika.

For verifisering, bl.a. av ISSN, kan ISSN Portal (portal.issn.org/cgi-bin/gw/chameleon) brukes. BIBSYS-konsortiet abonnerer på ISSN Portal, så hvis din institusjon ikke har eget brukernavn/passord, kan du ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte for brukernavn og passord.

I Alma brukes termen serial for periodikum.

Årstall og dateringskode

Kontrollfelt 008 posisjon 06 inneholder kode for datotype. Periodika som fortsatt løper skal ha datotype = c (løpende ressurs under utgivelse). Da skal startåret for utgivelsen registreres i 008 posisjon 07-10 og sluttår for utgivelsen registreres i 008 posisjon 11-14 med verdien 9999 (løpende, dvs. ikke opphørt).

008/06 c
008/07-10 2012
008/11-14 9999

Når et tidsskrift opphører eller skifter tittel, må 008 pos. 06 endres til d (løpende ressurs – opphørt) og verdien 9999 årstall legges til i 008 pos. 11-14 (sluttår for utgivelsen) erstattes med årstall .

008/06 d
008/07-10 2012
008/11-14 2015

Startår for utgivelsen (pos. 07-10): Ukjent siffer erstattes med en u i hver av posisjonene 07-10.

Sluttår for utgivelsen (pos. 11-14): Ukjent siffer erstattes med en u i hver av posisjonene 11-14.

Type løpende ressurs

Kontrollfelt 008 posisjon 21 brukes til å kode type løpende ressurs. Disse kodene brukes til å skille mellom monografiserier, aviser, tidsskrift o.a. Legg merke til at årbøker ikke har egen kode i denne posisjonen. («Årbok» regnes som «type innhold» og oppgis i posisjon 24, se om denne nedenfor.) Årbøker gis # (blank) i posisjon 21. Det finnes flere koder i MARC 21, men de som er gjengitt her er de som gjelder periodika. De andre i MARC 21 gjelder integrerende ressurser, som ikke er omtalt her.

m = monografiserie
n = avis
p = tidsskrift
# = andre periodika, herunder årbøker, årsrapporter, løpende statistikker, etc.

Trykte vs. elektroniske ressurser

Kontrollfelt 008 posisjon 23 brukes til å kode materialform. Dette er en svært viktig kode i og med at den skiller bl.a. mellom trykte og elektroniske ressurser. Trykte ressurser skal ha # (blank). Elektroniske ressurser med fjerntilgang skal ha koden: o – Online. (I Alma er koden sentral f.eks. ved søkeavgrensing på Resource type.)

Type innhold

Kontrollfelt 008 posisjonene 24 og 25-27 inneholder samme kodesett, men har ulik betydning.

Posisjon 24: Her brukes en kode som sier hva ressursens innhold er i sin helhet.

Posisjon 25-27: Her brukes en kode som sier hva ressursen inneholder. Koden brukes når en vesentlig del av innholdet er en spesiell materialtype.

Det må skilles mellom disse for å sette inn riktig kode. Type innhold kan være bibliografier, biografier, håndbøker, anmeldelser og flere. Årbøker regnes også som en type innhold.

NB! Årbøker har en annen definisjon i henhold til MARC 21 enn den som har vært brukt av BIBSYS-konsortiet tidligere: Årbøker er: referansepublikasjoner utgitt årlig eller sjeldnere som inneholder artikler som oppsummerer resultater eller hendelser i et spesielt år innen en spesifikk disiplin eller virkeområde. Årlige rapporter som er administrative oversikter over en organisasjon blir ikke kodet som årbøker.

Eksempel på tidsskrift som har en vesentlig andel anmeldelser:

008/21                 p
008/24                 #
008/25-27           o##

Innførselspraksis

Kontrollfelt 008 posisjon 34 brukes til å gi en kode for innførselspraksis. (Engelsk: Entry convention.) Koden sier hvilken praksis som er brukt for beskrivelse av løpende ressurser; dvs om beskrivelsen baseres på første hefte, nyeste hefte eller om det er en integrerende ressurs.

Ifølge Katalogiseringsregler, 12.0B1, baseres beskrivelsen på første (eller tidligst tilgjengelige) hefte. Ved denne praksisen skal pos. 34 ha koden 0 for «suksessiv innførsel».

Ved tittelendringer (større endring, jf. Katalogiseringsregler 21.2A1) lages det ny post. Tittelendringer påvirker ikke koden i posisjon 34. Både gammel og ny post skal være registrert etter 12.0B1 som sier at det er første eller tidligst tilgjengelig hefte som brukes som grunnlag for beskrivelsen.

Den tidligere eller seinere tittel angis i lenkefeltene 780 eller 785 på hver av postene.

Tittel

Standardtittel

Standardtittel brukes for periodika og serier som har upregnant tittel. Som upregnant regnes titler som Rapporter, Notater, Skrifter, … osv. Standardtittel brukes også for periodika med likelydende pregnante titler. Disse skilles med forklarende tilføyelser. Se Regeltolkninger, kapittel 25 Standardtitler.

Eksempler:

130 0#   $$a Avhandlinger (Egede-instituttet)
130 0#   $$a Dialogue (Montreal, Quebec : 1962)
130 0#   $$a Blyttia
130 0#   $$a Labyrint $$l Norsk
130 0#   $$a Labyrint $$l Engelsk
130 0#   $$a Science (online)

Tittelvarianter

Det kan finnes mange typer varianter av tittelen. Disse kan det av og til være behov for å registrere i note og/eller lage biinnførsel på. I MARC 21 brukes ikke 5XX til å lage noter. Heller ikke brukes 740 til å lage biinnførsel. I stedet skal MARC-felt 246 brukes. Man angir ved hjelp av indikatorer om det skal genereres note og/eller biinnførsel. Se nærmere beskrivelse under 246 i MARC 21 Bibliografisk.

Merk at titler som starter med artikkel må innføres i 246 uten artikkelen. MARC 21 har ikke mulighet for å «sortere bort» artikkel i 246 slik som det er i 245.

Eksempel: Tidsskrift med tittel «Snø & ski», og med ryggtittel (andreindikator 8) «Årbok snø & ski»:

245 10   $$a Snø & ski
246 18   $$a Årbok snø & ski

Titler som ønskes søkt på en annen skriveform, skal ha andreindikator blank (#) i 246.

Eksempel: Tidsskrift med tittel som starter med tall, og som man ønsker søkt under tallet bokstavert ut:

245 10   $$a 100 best in photography
246 3#   $$a Hundred best in photography
246 3#   $$a One hundred best in photography

Parallelltittel

Parallelltittel er en type tittelvariant. Det er vanlig å registrere parallelltittel etter hovedtittel skilt med likhetstegn (=). I MARC 21 vil det i praksis si MARC-felt 245. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å registrere parallelltittel i note (Se 1.1D4). Hvis det skal lages noe, skal man ikke bruke 5XX, men angi ved hjelp av indikatorer i 246 at det skal genereres note. Det skal heller ikke registreres noe i 740. (Se MARC 21 Bibliografisk for nærmere beskrivelse til 246).

Når parallelltittel er registrert i 245, skal den også registreres i 246 for å gjøre den søkbar (indekseres). Her bruker vi førsteindikator 3 som sier at det ikke skal genereres not, men at den skal gøres søkbar (indekserers). Andreindikator settes til 1 for si at dette er en parallelltittel. Det er ikke mulighet for å «sorteres bort» artikkelen i 246. Det er ikke andre muligheter for å få bort artikkelen enn å registrere tittelen uten, som i eksemplet:

245 00 $$a Allergologen $$c Norsk forening for allergologi og immunopatologi = The Allergist / Norwegian Society of Allergology and Immunopathology
246 31   $$a Allergist

Endringer i hovedtittel

Endringer i hovedtittelen er ofte aktuelt for periodika. Det henvises til Katalogiseringsregler 12.1B8 og 21.2.

Deltitler vs. annen tittelinformasjon

Vær oppmerksom på forskjellen mellom delttitler (Katalogiseringsregler 12.1B4) og annen tittelinformasjon (Katalogiseringsregler 12.1E).

Eksempler på tidsskrifter med deltitler/seksjonstitler (Katalogiseringsregler 12.1B4):

245 10   $$a Environment & planning $$n B $$p Planning and design
245 10   $$a Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg $$n Neue Folge
245 14   $$a The Journal of the Linnean Society of London $$p Zoology

Eksempel på tidsskrift med annen tittelinformasjon:

245 10   $$a Ottar $$b populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø museum

Forkortet tittel

Til registrering av forkortet tittel brukes MARC-felt 210. Feltet inneholder en forkortet tittel laget ut fra nøkkeltittelen (MARC 21-felt 222). Dette er en forkortelse som entydig angir den fullstendige tittelen og som benyttes ved sitering av artikler fra den. Standarden som anvendes, er ISO-4 (Information and documentation — Rules for the abbreviation of title words and titles of publications, se http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/).

Forkortet tittel bør registreres av BIBSYS-bibliotekene. ISSN-nettverket har nylig vedtatt at man bruker forkortet tittel kun for vitenskapelige periodikum. Det skal ikke slettes dersom det er registrert.

Forkortelsene bestemmes av nasjonale ISSN-sentre i overensstemmelse med List of serial title word abbreviations (http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/). Basen ISSN-portalen (http://portal.issn.org/cgi-bin/gw/chameleon) kan også brukes som kilde.

Forkortede titler som ikke følger ISO 4-standarden, registreres i dette feltet med 2. ind. = 0 og eventuelt delfelt 2 (kilde). Forkortelsesliste for kilder finnes på følgende side: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/abbreviated-title.html.

Eksempel:

210 1# $$a New Engl. J. med.

Nøkkeltittel

Nøkkeltittel registreres i MARC-felt 222. Feltet inneholder en entydig tittel som er knyttet til ISSN. Det er ikke et obligatorisk felt, men slettes ikke dersom det er registrert. Nøkkeltittelen tildeles av nasjonale ISSN og kan hentes fra ISSN-portalen.

Eksempel:

222 #4 $$a The New England journal og medicine

Nummerering

Nummererering (Numerisk og/eller alfabetisk og kronologisk betegnelse) registreres som beskrevet i Katalogiseringsregler 12.3. Denne typen opplysninger registreres i MARC-felt 362.

Hvis opplysningene er registrert i henhold til 12.3 i katalogiseringsreglene brukes førsteindikator 0 = formatert stil.

Nummerering er også av og til angitt i note (12.7B10.2 og 12.7B11.1). I så fall skal brukes førsteindikator 1= uformatert note.

Eksempler:

362 0#   $$a Vol. 1, no. 1 (Apr. 1981)-
362 0#   $$a Nr. 1 (1954)-
362 1#   $$a Opphørt med: Årg. 82, nr. 5 (1980)

Dersom periodikumet har alternative nummereringsssystemer, registreres det slik:

362 0# $$a Nr. 1 (1954)- = Nr. 49-

Utgivelse

Utgivelse, distribusjon, etc., registreres på vanlig måte etter katalogiseringsreglene. Dvs. Sted, utgiver og år for første hefte og, hvis periodikumet er opphørt, år for siste hefte angis.

Hvis utgiversted og/eller utgiver endres, skal dette ifølge katalogiseringsreglene angis i note (12.7B11.2).

Både opplysninger fra første (og eventuelt siste) hefte og opplysninger om endringer registreres i 260. Det gjøres ved å gjenta 260 for hver endring.

Første forekomst av 260 gis førsteindikator # (blank). Her registreres sted, utgiver og år for første hefte, eventuelt også siste hefte hvis det dreier seg om et avsluttet periodikum.

Skifte av utgiver gjelder både når forlaget skifter (f.eks. fra Aschehoug til Gyldendal) og når forlegger formelt skifter navn, (f.eks. fra Statens plantevern (1946-1995) til Planteforsk (1995-2006)).

Hvis utgiver skifter gjentas 260. Hvis utgiver skifter mer enn én gang, brukes førsteindikator for å si om det er siste eller mellomliggende utgivelse. Førstindikator 2 = mellomliggende utgiver, førsteindikator 3 = siste utgiver. Mellomliggende utgiver kan forekomme flere ganger avhengig av hvor mange skifter det er behov for å registrere.

Hvis førsteindikator er 2 eller 3, brukes delfelt $3 til å registrere hvilken periode endringene gjelder hvis dette er kjent.

Det registreres ikke 5XX-noter om skifte av utgiver, hvis 260 kan benyttes lik som beskrevet over.

Hvis utgiver skifter veldig ofte, eller utgivelsested skifter, kan opplysningene registreres i note i stedet.

I eksemplet nedenfor startet utgivelsen I 1992 i Oslo av Scandinavian University Press. I perioden 2000 til og med 2006 ble det utgitt i Stockholm av Taylor and Francis. Fra 2007 ble det utgitt i Oxford av Blackwell.

Tittel og ISSN: Acta paediatrica, ISSN 0803-5253
260 ##   $$a Oslo $$b Scandinavian University Press $$c 1992-
260 2#   $$3 2000-2006 $$a Stockholm $$b Taylor and Francis
260 3#   $$3 2007- $$a Oxford $$b Blackwell

Fysisk beskrivelse

Ved nyregistrering av løpende trykte periodika skrives “b.” Antall enheter registreres bare ved opphørte periodika (jf. Katalogiseringregler 12.5B2).

NB! For periodika som kommer i andre materialtyper, f.eks. kassetter eller CD-ROM’er skal ha betegnelser for disse i stedet for «b.». (jf. Katalogiseringsregler 12.5B1).

Eksempel:

300 ## $$a b.

Periodisitet og regularitet

Periodisitet (i MARC 21 omtalt som Frequency = Frekvens) registreres i henhold til Katalogiseringsregler 12.7B1 og bilag C. Løpende periodisitet registreres i 310 i tillegg til at det kodes i 008 pos. 18. Tidligere periodisitet registreres i MARC-felt 321. Regularitet kodes i 008 posisjon 19. Regularitet baseres på den periodisiteten som er registrert i 310. Ta utgiverens hensikt i betraktning når regularitet kodes.

Eksempel på tidsskrift som kommer ut 6 ganger pr år:

008/18 b
008/19 r
310 ##   $$a 6 nr. pr. år

Eksempel på tidsskrift med ny periodisitet (12 nr. pr. år), men som i en gitt periode tidligere kom ut regelmessig med 6 nr. pr. år:

008/18 m
008/19 r
310 ##   $$a 12 nr. pr. år $$b 2013-
321 ##   $$a 6 nr. pr. år $$b 2008-2012

Noter

Note om kilde for hovedtittelen (12.7B3)

AVVIK: For trykte ressurser lages det ikke note om kilde for hovedtittelen. For elektroniske og andre  ikke-trykte ressurser skal det lages note om kilde for hovedtittelen. (Se også Note om dokumentet som beskrives, 12.7B23.)

Bibliografisk historikk og tilknytning til andre ressurser (12.7B8)

Notene i eksemplene nedenfor er registrert som lenkefelt. Systemet genererer visning av note i tillegg til lenke. I noen tilfeller lar det seg ikke gjøre å generere note. Da må noten registreres i 580.

a) Fortsettelse

Eksempel på periodikum som fortsetter under en annen tittel. Det lages «Fortsettelse av»-note. Noten registreres som et lenkefelt (780, andreindikator 0) som skal vises som note med lenke til fortsettelsen. Nummer og/eller kronologisk betegnelse for siste nummer av opprinnelig tittel tas med:

245 10   $$a Alle barn er barn
780 00   $$t Flere glade barn $$g Årg. 19, nr. 4 (2010) $$x 0803-8252 $$w <MMS ID>

Eksempel på ressurs som fortsetter som en ny tittel. Det lages «Fortsetter som»-note (785, andreindikator 0). Nummer og/eller kronologisk betegnelse for første nummer av den nye tittelen tas med:

245 10   $$a Flere glade barn
785 00   $$t Alle barn er barn $$g Årg. 20, nr. 1 (2011) $$x 1892-4883 $$w <MMS ID>

b) Sammenslåing

Det lages note om sammenslåing. Lenkene registreres (780, andreindikator 4), men der hvor flere titler er involvert, kan ikke note genereres automatisk for visning (førsteindikator 1). Noten som skal presenteres registreres derfor i 580.

245 10 $$a Tidsskrift for kulturforskning
580 ## $$a Sammenslåing av: Dugnad (Oslo); Norveg; og: Tradisjon
780 14   $$t Dugnad (Oslo) $$g Årg. 27, nr. 3/4 (2001) $$x 0332-5784 $$w <MMS ID>
780 14   $$t Norveg $$g Årg. 44, nr. 1/2 (2001) $$x 0029-3601 $$w <MMS ID>
780 14   $$t Tradisjon $$g Årg. 31, nr. 2 (2001) $$x 0332-5997 $$w <MMS ID>

En ressurs som er slått sammen med en eller flere andre ressurser får en «Slått sammen med»-note. Lenkefelt registreres (785, andreindikator 7). Der hvor det ikke kan genereres note fra 785-feltene (førsteindikator 1), registreres note i 580:

245 10   $$a Tradisjon
580 ## $$a Slått sammen med: Norveg og Dugnad, til: Tidsskrift for kulturforskning.
785 17   $$t Norveg $$g Årg. 44, nr. 1/2 (2001) $$x 0029-3601 $$w <MMS ID>
785 17   $$t Dugnad (Oslo) $$g Årg. 27, nr. 3/4 (2001) $$x 0332-5784 $$w <MMS ID>
785 17   $$t Tidsskrift for kulturforskning (trykt utg.) $$g Vol. 1, nr. 1 (2002) $$x 1502-7473$$w <MMS ID>

c) Deling

Eksempel på periodikum som er en delvis fortsettelse av:

245 10   $$a Museumsnytt
780 01   $$t Memento $$g Vol. 1, nr. 6 (2004) $$x 1503-8572 $$w <MMS ID>

Eksempel på periodikum som blir delt i to nye titler:

245 10 $$a Memento
580 ## $$a Fra 2005 delt i: Fortidsvern; og: Museumsnytt
785 16 $$t Fortidsvern (2005) $$g Årg. 30 (2005) $$x 1504-4645 $$w <MMS ID>
785 16 $$t Museumsnytt (Oslo : 2005) $$g Årg. 53 (2005) $$x 1504-520x $$w <MMS ID>

d) Innlemmelse

Eksempel på ressurs som har tatt opp en annen ressurs:

245 10 $$a Alle kvinners blad
780 05 $$t Bilder (Oslo) $$x 0806-7929 $$w <MMS ID>

Eksempel på en ressurs som har gått inn i en annen ressurs:

245 10 $$a Bilder
785 04 $$t Alle kvinners blad $$x 0806-7864 $$w MMS ID

e) Oversettelse

Eksempel på ressurs som er en oversettelse av en tidligere utgitt ressurs:

022 ## $$a 1504-8470
130 0# $$a Monetary policy report (trykt utg.)
245 10 $$ a Monetary policy report $$c Norges bank
765 0# $$t Pengepolitisk rapport (trykt utg.) $$x 1504-8489 $$w <MMS ID>

Eksempel på en ressurs som er oversatt. Noten sier hva den er oversatt til:

022 ## $$a 1504-8489
130 0# $$a Pengepolitisk rapport (trykt utg.)
245 10 $$a Pengepolitisk rapport $$c Norges bank
767 0# $$t Monetary policy report (trykt utg.) $$x 1504-8470 $$w <MMS ID>

f) Samtidig utgave

Eksempel på en ressurs som kommer ut samtidig i en annen språkform:

022 ## $$a 0806-5403
130 0# $$a Barentswatch (norsk)
245 10 $$a Barentswatch
775 0# $$t Barentswatch (engelsk) $$x 0806-5411 $$w <MMS ID>

022 ## $$a 0806-5411
130 0# $$a Barentswatch (engelsk)
245 10 $$a Barentswatch
775 0# $$t Barentswatch (norsk) $$x 0806-5403 $$w <MMS ID>

g) Supplement

Hvis en ressurs har et supplement, oppgis tittelen til supplementet i note. Noten brukes til å lage lenke (770) mellom supplement og hovedserien. (Ved visning skal forteksten bli: Har supplement:).

Eksempel:

130 0# $$a Sommerfeltia (trykt utg.)
245 10   $$a Sommerfeltia
770 0#   $$t Sommerfeltia (trykt utg.). Supplement $$x 0802-8478 $$w <MMS ID>

Hvis en ressurs er et supplement til en annen ressurs, oppgis tittelen på hovedressursen. Noten brukes til å lage lenke (772) mellom hovedserien og supplementet. (Ved visning skal forteksten bli Supplement til:).

Eksempel:

130 0# $$a Sommerfeltia (trykt utg.) $$p Supplement
245 10   $$a Sommerfeltia $$p Supplement
772 0#   $$t Sommerfeltia (trykt utg.) $$x 0800-6865 $$w <MMS ID>

Note om start og/eller opphør av periodikum (12.7B11.1, andre avsnitt)

Når et tidsskrift som finnes i kun trykt utgave, opphører, og fortsetter som nettutgave, lages det en standardisert 500-note i tillegg til opphørt med-note dersom det ikke er laget en post for onlineutgaven:

362 1#   $$a Opphørt med: [for volumbetegnelse, se Katalogiseringsregler 12.3]
500 ##   $$a Fra xxxx kun utgitt online

Straks noen får tilgang til online-utgaven, skal ny post for denne opprettes.

Note om Dokumentet som beskrives (12.7B23)

I katalogiseringsreglene, under 12.7B23 b), siste avsnitt er det angitt hvordan man kan kombinere beskrevet-note med note om kilde for hovedtittelen. Noen kan f.eks. utformes slik:

588 ##   $$a Tittel fra tittelskjermbildet (sett 18. august 2015)

Supplementer (12.9 – 1.9)

For registrering av supplementer for løpende ressurser (se 12.9) henviser katalogiseringsreglene til 1.9.

Supplementer kan være ekstrahefter som behandles som enkelthefter, eller de kan utgjøre en egen serie.

Hvis de er enkelthefter er det to alternativer:

  1. De får ikke egen bibliografisk post, men tas i heftemottak som ett av numrene i serien.
  2. De kan unntaksvis katalogiseres særskilt (få egen bibliografisk post) som monografier (Se 1.9A og 21.28.)

Primært skal de heftemottas. Hvis ønskelig kan de katalogiseres særskilt hvis de har egne spesifikke titler.

Hvis supplementet utgjør en egen serie (supplementsserie – har egen separat nummerering), registreres de i en egen seriepost. I så fall lages det noter som omtalt under 12.7B8 g).

Eksempel:

022 ## $$a 0808-8543
245 00 $$a Gjertruds-fuglen :$$b populært fugletidsskrift $$c redigert av A. Bernhoft-Osa
772 0# $$t Norsk ornithologisk tidsskrift $$x 0808-8535 $$w 999221531084702201

Kumuleringer

Når tittel og nummerbetegnelse i registerbindene er forskjellig fra hovedserien, lages egen post for kumuleringen.

CONSER har utarbeidet retningslinjer for behandling av periodika som kommer i kumulerte utgaver. Se CONSER, Module 17 Related Works, 17.2 Cumulations. Disse retningslinjene går i korthet ut på:

Når tittel og/eller nummerbetegnelse er forskjellige lages to bibliografiske poster med hver sin note:

Det kan, om ønskelig, lages lenke for ikke-spesifisert relasjon (MARC 21-felt 787) på disse. Når 787 er brukt, kan ikke noten genereres automatisk, men må formuleres i 580. For øvrig registreres note om kumulative registre i MARC-felt 555.

Eksempel:

245 10   $$a Trends in ecology & evolution (trykt utg.) $$p Reference ed.
580 ##   $$a Kumulerer: Trends in ecology & evolution (trykt utg.). Regular ed.
787 1#   $$t Trends in ecology & evolution (trykt utg.). Regular ed. $$w <MMS ID> $$x 0169-5347

245 10   $$a Trends in ecology & evolution (trykt utg.) $$p Regular ed.
580 ##   $$a Kumuleres i: Trends in ecology & evolution (trykt utg.). Reference ed.
787 1#   $$t Trends in ecology & evolution (trykt utg.). Reference edition $$w <MMS ID> $$x 0968-0012

Bi-innførsler

Dersom utgivende korporasjon skifter navn, mens hovedtittel forblir den samme og standardtittel ikke inneholder korporasjonsnavnet, registreres alle navneformene på korporasjonen i 710. Korporasjonsnavn på andre språk enn autoritetens blir se-henvisninger i autoritetsregisteret og registreres ikke i 710.

Eksempel:

022 ## $$a 0030-6703
130 0# $$a Ottar (Tromsø : trykt utg.)
245 10 $$a Ottar : $$b populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø museum
260 ## $$a Tromsø $$b Tromsø museum
710 2#   $$a Tromsø museum $$4 pbl
710 2#   $$a Universitetet i Tromsø $b Institutt for museumsvirksomhet $$4 pbl
710 2#   $$a Tromsø museum – Universitetsmuseet $$4 pbl