Kapittel 24 – Ordningsord for korporasjoner

Oppdatert 2015-11-18

24.1B Navneendringer

Korporasjoner som ved navneendring får selskapsform tilføyd navnet eller får endret selskapsform, skal ikke få ny autoritetspost. Navnet endres i stedet til nyeste form, og det lages se-henvisning fra tidligere navneform. Note om endret selskapsform er ikke nødvendig.

Eksempel i MARC 21 Autoritetsformat:

110 2# $$a Schibsted ASA
410 2# $$a Schibsted AS
410 2# $$a Schibsted $q firma

24.3 VARIERENDE NAVNEFORMER. SPESIALREGLER

24.3A Språk.

Hovedregelen sier at hvis navnet forekommer på forskjellige språk, skal formen på korporasjonens offisielle språk brukes.

Hvis det er mer enn ett offisielt språk, og ett av disse er norsk, brukes den norske navneformen.

I fotnote er det angitt en alternativ regel.

BIBSYS-konsortiet benytter alternativ regel for samiske korporasjoner hvor navnet forekommer på ulike språk. Samisk navneform velges som autoritet. Med samiske korporasjoner menes slike med virkeområde Sameland eller for samene, eksempelvis: Sametinget, Nordisk samisk institutt, Samisk høgskole, etc. Denne regelen brukes uansett om den samiske korporasjonen er nasjonal eller internasjonal. I autoritetsregisteret bør det registreres en intern note (667 Nonpublic general note) om valg av navneform, fortrinnsvis: ”Korporasjonen har navn på norsk og samisk. Samisk navneform er valgt som autoritet av hensyn til Samisk bibliografi og de samiske brukerne».

24.3B Språk. Internasjonale korporasjoner

Ved katalogisering av dokumenter fra internasjonale korporasjoner unntatt dokumenter av og om EU, følger BIBSYS hovedregel under 24.3A: Forekommer navnet på forskjellige språk, brukes formen på korporasjonens offisielle språk.

Ved katalogisering av dokumenter av og om EU, følger BIBSYS alternativ regel under 24.3B: For internasjonale korporasjoner med navn på flere språk brukes norsk navneform hvis denne har slått igjennom, også i de tilfellene der den norske navneformen aldri har vært brukt i korporasjonens publikasjoner.

Avvik: BIBSYS kan bruke norsk form i hovedleddet og et annet språk i underordnet ledd der hvor norsk navneform ikke er etablert.

24.3E Offentlige myndigheter

Fylkesmannen og fylkeskommuner kan være fort gjort å forveksle, men de har helt forskjellige roller i samfunnet og må ikke forveksles.

Fylkeskommunen er det regionale folkestyrte forvaltningsnivået i Norge.

Ordningsordet for fylkeskommunen, er det geografiske navnet for fylket ifølge Katalogiseringregler, prf. 24.3E.

Eksempel:

110 2# $$a Nord-Trøndelag

ikke:

110 2# $$a Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesmannen er Kongens (og dermed statens) representant og ivaretar statens interesser i et fylke. Han er ikke underlagt fylket, men Kongen.

Ordningsordet for fylkesmannen følger katalogiseringsreglene for offentlige organer som underordnet ledd (24.18). Fylkesmannen hører til kategori 8, Statsoverhoder, regjeringssjefer, ordførere, etc.

Eksempel:

110 2# $$a Norge $$b Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

24.7A Utelatelser

Avvik: Hvis møtenavnet består av en frase som er en kombinasjon av 1) en forkortelse eller initialord eller annen kortform og 2) året i forkortet form eller fullt utskrevet, beholdes året som en del av navnet.

Foran året tilføyes et mellomrom når dette mangler (p.g.a. ordsøk og konsistens).

3 eksempler i MARC 21 Autoritetsformat:

111 2# $$a Info Tech 90 $$c Oslo $$d 1990
111 2# $$a EuroGP 2001 $$c Cernobbio $$d 2001
111 2# $$a ECON ’86 $$c Milwaukee, Wis. $$d 1986

Når mellomrom mangler foran året i opplysningenes hovedkilde, lages det henvisning uten mellomrommet, for eksempel (i MARC 21 Autoritetsformat):

111 2# $$a EuroGP ‘98
411 2# $$a EuroGP’98

For korporasjonsnavn (konferanser) av denne typen kan det være behov for forklarende henvisninger, (katalogiseringsregler 26.3C.). Man lager da en autoritetspost som må kodes som untraced reference record for å vise at det er en ikke-brukt navneform.

Eksempel i MARC 21 Autoritetsformat:

008/09 b (untraced reference record)
111 2# $$a EuroGP (konferanse)
666 ## $$a De enkelte konferanser må søkes med årstall som en del av navnet, for eksempel EuroGP ’98, EuroGP 2000 o.s.v.

24.7B3 Dato

Hvis året en konferanse etc. ble holdt, inngår som en del av navnet (i forkortet form eller fullt utskrevet), skal det likevel tilføyes på vanlig måte. Jfr. 24.7A.

111 2# $$a Info Tech 90 $$c Oslo $$d 1990

24.8B Tilføyelser

Avvik: Hvis året en utstilling etc. ble holdt, inngår som en del av navnet (i forkortet form eller fullt utskrevet), skal det likevel tilføyes på vanlig måte.

111 2# $$a Expo 67 $$c Montréal $$d 1967
111 2# $$a Expo 2000 $$c Hannover $$d 2000

For korporasjonsnavn (konferanser) av denne typen kan det være behov for forklarende henvisninger, (katalogiseringsregler 26.3C.). Man lager da en autoritetspost som må kodes som untraced reference record for å vise at det er en ikke-brukt navneform.

Eksempel i MARC 21 Autoritetsformat:

008/09 b (untraced reference record)
111 2# $$a Expo (utstilling)
666 ## $$a De enkelte utstillinger må søkes med årstall som en del av navnet, for eksempel Expo 67, Expo 2000 o.s.v.

24.13 KATEGORI 5. Underordnede og tilknyttede korporasjoner innført som underordnet ledd

Avvik: Personalforeninger, lønnsorganisasjoner, etc. tilknyttet en korporasjon får innførsel under sitt eget navn.

710 2# $$a Den Norske kirkes presteforening
710 2# $$a Lærerforeningen ved Norges musikkhøgskole

24.18 KATEGORI 2. Kommunale kontorer, nemnder, etc.

Avvik: Kommunale kontorer, nemnder, etc. settes alltid underordnet kommunenavnet.

710 2# $$a Vang $$b Bygningsrådet

ikke

710 2# $$a Vang bygningsråd

24.27C2 Et enkelt trossamfunns kirkemøter, etc.

Avvik: Når det gjelder prestegjeld, menigheter og menighetsråd innen Den norske kirke, følger BIBSYS-konsortiet ikke hovedregelen, men innfører disse direkte på eget navn. For andre kirke- samfunn følges regelen. F.eks.:

Borg bispedømme
Borg bispedømmeråd
Bergens stift
Jølster prestegjeld
Bekkelaget menighet
Bekkelaget menighetsråd
(Disse tilhører Den norske kirke)

Men

Metodistkirken i Norge. Moss menighet

Det lages en intern note på autoritetsposten. F.eks.:

110 2# $$a Den Norske kirke
667 ## $$a Underordnede organer innføres direkte på eget navn