Kapittel 22 – Ordningsord for personer

Oppdatert 2015-10-08

22.1 Generell regel

Hvis man er usikker på utforming av navnet, kan man i BIBSYS-konsortiet bruke nasjonalbibliografier, samt ‘Names of persons’ som retningsgivende (unntatt for flamske navn i Belgia, kfr. avvik til 22.5D1) for utforming av personnavn. LCs autoritetsliste fungerer også som norm, unntatt for navn hvor LC bruker andre transkripsjons-/translitterasjonssystemer enn vi.

Nettside hos IFLA med informasjon om Names of persons finnes her: http://www.ifla.org/node/4953

Nettsiden gir også tilgang til en scanned versjon av 4th revised and enlarged edition, 1996.

22.2 Valg mellom forskjellige navn

Musikere opptrer på innspillingene ofte med artistnavn som gjerne er varianter av det virkelige navnet, f.eks. bare fornavn, initial etternavn, eller bare etternavn. Formen på slike artistnavn varierer ofte fra innspilling til innspilling.

Der artistnavnet ikke brukes konsekvent eller er konsekvent knyttet til spesielle typer musikk eller uttrykk, registreres personen under sitt virkelige navn. Henvisning fra alle forekommende former for artistnavn legges inn i autoritetsregisteret. Dersom variasjonen i navnebruken bare er ulike grader av fullstendighet, følges 22.3A. Er bruken av artistnavnet derimot konsekvent, registreres navnet iflg.22.2C.

22.3B1 Personer som bruker mer enn ett språk

Regelen sier bl.a.: «For personer som har både samisk og norsk form av navnet, brukes den norske formen, med henvisning fra den samiske.»

Avvik: BIBSYS-konsortiet bruker samme regel for personer med samisk og norsk navn som for andre personer som bruker mer enn ett språk. Det lages henvisning fra ikke-brukt navneform. Om nødvendig legges det på en note som forklarer valg av navneform.

22.3B2 Navn i nasjonal form og i gresk eller latinsk form

Avvik: For middelalderforfattere som skrev på latin, og for klassiske greske og latinske forfattere, brukes latinsk navneform. (Avviket er også relevant for 22.3B3 Navn skrevet med latinske bokstaver som har en innarbeidet norsk form.)

22.3C Navn skrevet med et ikke-latinsk skriftsystem

Inntil videre gjelder samme regler for transkribering og translitterasjon som i «BIBSYS-vedtak og avvik» og i «Hjelpemider».

22.5D1 Flamske personnavn

Avvik: Flamske navn i Belgia (med prefiks) behandles som nederlandske, ifølge tidligere praksis i BIBSYS. ‘Names of persons’, 4. utg., åpner også for slik praksis.

22.5D2 Andre prefikser

Eksempelet med det walisiske navnet «Ap Rhys Price, Henry Edward» følges ikke. BIBSYS følger Names of persons, 4. utg. 1996, hvor rekkefølgen av elementene i walisiske navn er endret i forhold til tidligere praksis. Walisiske navn med prefiks føres inn på første ledd med henvisninger fra de andre ledd i ordningsordet.

Eksempel, angitt i formatet MARC 21 Authorities:

100 0#$a Pwyll ap Sion
400 1#$aap Sion, Pwyll
400 1#$aSion, Pwyll

22.9 Innførsel for greske og latinske navn

Avvik: Klassiske, greske og latinske navn får innførsel under latinsk navneform. BIBSYS følger: Greske og latinske navneformer inntil år 1500 / Hans Petter Christensen, Bjørg Tosterud Danielsen, BIBSYS 1995 som norm.

22.18 Årstall

BIBSYS-konsortiet oppfordrer til bruk av valgfri regel: Årstall for fødsel, død, etc. kan tilføyes etter alle personnavn, også når det ikke er behov for å skille mellom ordningsord som er identiske.

Nasjonalbiblioteket legger inn leveår på norske forfattere. Andre BIBSYS-bibliotek står fritt til å fastsette egen praksis for å tilføye leveår der hvor det ikke er nødvendig å skille likelydende navn.

Leveår skal ikke fjernes fra en autoritetspost.

Ved import kan leveår beholdes såfremt dette ikke fører til dublering av poster i autoritetsregisteret.

22.30B1 Generell regel

Avvik: BIBSYS-konsortiet bruker følgende praksis: Vietnamesiske navn gjengis som de står på tittelsiden, uten invertering, bruk av komma eller parenteser. Hvis forfatteren følger europeisk navneskikk og oppfører familienavnet sist, inverteres derimot på vanlig måte. Det lages en intern note.

Eksempel, angitt i formatet MARC 21 Authorities:

100 1# $a Nguyen, Vu Thi
667 ## $a Forfatteren følger vestlig navneskikk og setter familienavnet sist