Kapittel 12 – Løpende ressurser

Oppdatert 2016-12-16

12.0A Gyldighetsområde

Regelen i dette avsnittet sier hvilke ressurser som skal katalogiseres som løpende ressurser.

For prosjekter har vi følgende tilleggsbestemmelse i BIBSYS-konsortiet:

BIBSYS følger samme praksis som ISSN-kontorene i Norge, Danmark og Sverige, dvs. prosjektets varighet, ikke publiseringstiden, er avgjørende for om dets publikasjoner skal behandles som monografier eller periodikum.

Varer prosjektet ett år eller mindre, katalogiseres publikasjonene som monografier.

Varer prosjektet utover ett år, katalogiseres dets nummererte monografier med samme fellestittel som periodikum.

12.5 Felt for fysisk beskrivelse

AVVIK: Det er ikke obligatorisk å registrere felt for fysisk beskrivelse for løpende ressurser.

12.7B3 Kilde for hovedtittelen

AVVIK: Det lages ikke note om kilde for hovedtittelen. Dette gjelder trykte ressurser. For elektroniske ressurser skal det lages note om kilde for hovedtittelen.

12.7B3 Kilde for hovedtittelen og 12.7B23 Dokumentet som er beskrevet

For elektroniske løpende ressurser med fjerntilgang kombinerer vi disse to notene i BIBSYS-konsortiet.

Eksempel:

588 ## $$a Tittel fra tittelskjermbildet (sett 29. mai 2003)

12.7B8 Bibliografisk historikk og tilknytning til andre ressurser

Ved henvisning til en annen ressurs som har hovedinnførsel under en standardtittel, brukes standardtittelen i noten, ikke hovedtittelen.

12.7B8 a) Fortsettelse

Ved tittelforandringer tar vi alltid med volumbetegnelsen for siste hefte av den gamle tittelen og for første hefte av den nye tittelen i lenkefelt $g. Volumbetegnelse angis etter formen i 12.3 Felt for nummerering. NB! Denne informasjonen er ikke nødvendigvis den som vises i note.

Eksempel:

785 00 $$t Interesse-kamp $$x 1894-9576 $$g 1970, nr. 1 $$w <MMSID>

12.7B8 d) Innlemmelse

Katalogiseringsregelen sier bl.a.: «Om ønskes oppgis datoen for innlemmelsen.»

I BIBSYS-konsortiet skal datoen for innlemmelsen alltid oppgis.

Eksempel («Har tatt opp»):

780 05 $$t Nøkkeltall (Oslo børs) $$g 1995 $$w <MMSID>

12.7B19 Innhold

Regelen sier bl.a.: «For periodika gis det opplysninger om innlegg, andre periodika som finnes i det periodiske dokumentet, og om viktige, spesielle dokumenter med egne titler. Innholdnoter lages ikke for monografiserier.»

Avvik: Innholdsnoter ang. periodikum som inngår i monografiserier (periodikum i periodikum), lages også for monografiserier.

12.8B Standardnummer

Katalogiseringsreglene angir som grunnlag for beskrivelsen (Se 12.0B1): «Alle numre eller deler og en hvilken som helst annen kilde»

BIBSYS-konsortiet benytter ISSN-basene (Norper, ISSN Portal) som de foretrukne kilder for opplysningene for felt for standardnummer og leveringsbetingelser. Dersom heftet som brukes som kilde for katalogiseringen inneholder et annet ISSN enn det som finnes i Norper eller ISSN Portal, skal dette legges i 022 $y.