Kapittel 1 – Generelle regler for beskrivelsen

Oppdatert: 2016-02-22

1.0D Fullstendighet i beskrivelsen

Avvik: BIBSYS bruker et tilnærmet annet nivå, med følgende unntak:

  • Sekundært norsk utgivelsessted og forlegger tas med for utenlandske bøker.
  • Format kan legges på etter ønske fra den enkelte katalogavdeling, men dette er ikke et krav.   Når format er registrert, skal opplysningen ikke slettes.

1.0E Språk og skriftsystem i beskrivelsen

For registrering av diakritiske tegn, spesialtegn og ikke-latinske skriftsystemer, se egen veiledning.

1.0H Dokumenter med flere hovedkilder for opplysningene

Kategori 4

Avvik: For dokumenter som består av to eller flere deler hvor innholdet er det samme, men teksten er på ulike språk og samisk er ett av språkene, og det er hovedkilder på mer enn ett språk der samisk er ett av språkene, foretrekkes hovedkilden på samisk.

1.4D2 Korteste navneform på forlegger

Ifølge Katalogiseringsregler skal navn på forlegger stå i den korteste form som kan bli forstått og identifisert internasjonalt. I utlandet kan man ikke regne med at ‘Eget forlag’ blir riktig oppfattet, og man skal derfor i stedet skrive forfatterens navn (Initialer + Etternavn).

Publikasjoner av typen akademiske avhandlinger har sjelden opplysning om utgiver, men denne type publikasjoner vil det oftest være forfatteren selv som utgir, og vedkommendes navn brukes da i utgiverfeltet. Hvis slike publikasjoner imidlertid har en korporasjon på utgiverplass, blir denne oppgitt som utgiver.

1.5D Format

Avvik: Format kan legges på etter ønske fra den enkelte katalogavdeling, men dette er ikke et krav.   Når format er registrert, skal opplysningen ikke slettes.

1.5E Bilag

Altenativ b) kan ikke brukes. Øvrige alternativer for registrering av bilag brukes ut fra katalogisators skjønn.

Hvordan noten utformes under c) er valgfritt, men i stedet for ‘Ledsaget av’ foretrekkes ‘Vedlagt’, ‘Bilag’, ‘Vedlegg’, etc.

Valgfri regel under alternativ d) kan brukes, men format sløyfes i ordinær BIBSYS-katalogisering. Når format er registrert, skal opplysningen ikke slettes.

1.7B6 Angivelse av ansvarshavende

For publikasjoner med upregnant utvalgsnavn på tittelbladet, men pregnant navn inne i boken (f.eks. utvalgsutredninger), velges boktittel som ordningsord.

Pregnant utvalgsnavn settes i en note, og det lages bi-innførsel i MARC-felt 710.

Noten kan ha følgende ordlyd:

500 ## $$a Utvalgets navn: . . .
500 ## $$a Utredning fra . . . [utvalgets navn]

Eller som sitat:

500 ## $$a “Hurtigbåtutvalget” – Forordet

1.11 Faksimiler, fotokopier og andre reproduksjoner

Ved katalogisering av Ann Arbor-opptrykk (gjelder akademiske avhandlinger) legges opprinnelig tittelblad til grunn for katalogiseringen.

Sted- og forlagsangivelse registreres på samme måte som ved katalogisering av andre akademiske avhandlinger. Originalutgavens år legges i MARC-felt 260 $c.

Alle trykkeår for Ann Arbor-opptrykk, som avviker fra året som er registrert i MARC-felt 260 $c, skal angis i beholdningsposten, 852 $z (Public note).

Eksempel:

852 1# $$z Opptrykk 1992

Det lages to 500-noter:

500 ## $$a Avhandling (type grad) – universitetets/skolens navn, år
500 ## $$a Fotografisk opptrykk fra University Microfilms International, Ann Arbor, Mich.


 TIDLIGERE REGELTOLKNINGER – GJELDER IKKE LENGER

Utgått 2015-12-02

1.4C2 Utgivelsessted, distribusjonssted, etc.

Forekommer både samisk og norsk navneform av utgiversted i foreskreven kilde for opplysningene, velges samisk navneform. Norsk navneform settes i parentes. Når dokumentet mangler stedsangivelse og teksten i dokumentet er på samisk, velges samisk navneform i skarpe klammer med norsk stedsnavn i nye skarpe klammer.

Eksempel:

260 ## $$a Deatnu [Tana]
260 ## $$a [Guovdageaidnu [Kautokeino]].