Innspilt musikk

Dato: 2019-05-23

Veiledninga gjelder for katalogisering av innspilt musikk.

Forklaring til mal for innspilt musikk (vertsdokument) finnes her.

Katalogiseringsregler

Innspilt musikk katalogiseres etter Katalogiseringsregler, kapittel 6, Lydopptak.
Sentralt for katalogisering av klassisk musikk er også kapittel 25, Standardtitler. 25.25-36 omhandler spesielt standardtitler for musikk.

BIBSYS-konsortiet har også følgende avvik fra og presiseringer til katalogiseringsreglene:

6.1F2 Angivelse av ansvarshavende (Avvik)

Hvis både enkeltmedlemmene i en gruppe, et ensemble, et band, etc., og navnet på gruppen, ensemblet, etc., er nevnt i hovedkilden eller i f.eks. tekstbilaget, føres de opp i notefeltet hvis de ansees som viktige. Ellers utelates de.

6.1G2 Dokumenter uten felles tittel (Avvik)

Lydopptak uten felles tittel katalogiseres etter 6.1G2. Det vil si at titlene føres opp som angitt i 1.1.G.

Hvis det er inntil 3 verk, tas alle verkene med i beskrivelsen.

Vertsposten (platen inneholder to verk av to forskjellige komponister):

100 1# $$a Mozart, Wolfgang Amadeus
240 10 $$a Sonater $$m klaver (2) $$n K. 448 $$r D-dur
245 10 $$a Sonata in D major, K. 448, for two pianos $$h [lydopptak] $$c Wolfgang Amadeus Mozart. Fantasia in F minor op. 103, D. 940, for piano duet / Franz Schubert

Det lages sporposter til begge verkene.

Hvis det er flere enn tre verk, tas bare det første med. De øvrige markeres med utelatelsestegn og opplysning om antall utelatte verk i skarpe klammer.

Vertspost (platen inneholder fem verk av forskjellige komponister):

100 1# $$a Schubert, Franz
240 10 $$a Sonatiner $$m fiolin, klaver $$n nr 1, D. 384 $$r D-dur
245 10 $$a Sonatina No. 1 $$h [lydopptak] $$c Franz Schubert … [og 4 andre verk]

Det lages sporposter til alle fem verkene.

6.5B1. Valg av spesiell materialbetegnelse (Avvik)

Regelen omhandler antall fysiske enheter og hvilke betegnelser som skal brukes som spesiell materialbetegnelse.

Den norske katalogkomité har innført følgende valgfrie regel til 6.5B1: Den spesifikke typen fysisk lagringsmedium angis med konvensjonelle (populære) betegnelser. (Se Revisjoner til katalogiseringsregler, 2010).

Valgfri regel brukes i stedet for hovedregelen: Den spesifikke typen fysisk lagringsmedium angis med konvensjonelle (populære) betegnelser.

1 CD
2 CD-er
1 CD-singel
1 LP
1 DVD-audio

6.5B2 Spilletid (Presisering)

Spilletid oppgis både på vertsposten (samlet spilletid) og på sporposten (for hvert enkelt spor).
Spilletid gjøres om til timer og minutter ved mer enn 59 minutter.

6.7B18 Innhold (Presisering)

I stedet for innholdsnote i 505, registreres de enkelte spor på lydopptaket som egne sporposter. Det er obligatorisk å registrere sporposter for fullkatalogiserte lydopptak av musikk. Det er en fordel om det også registreres sporposter når plateposten har en lavere status, men dette er ikke et krav.

6.7B21 «Sammen med» noter (Avvik)

Denne paragrafen brukes ikke til innspilte musikkverk. Beskrivelsen av andre verk på lydopptaket når dokumentet ikke har felles tittel følger reglene i 6.1G.

For avvik fra Katalogiseringsregler , se også Regeltolkninger Kapittel 6.

Fra BIBSYS-MARC til MARC21

Koder for fysisk form og innhold

I BIBSYS Biblioteksystem ble f.eks. en CD med innspilt musikk registrert med følgende koder for fysisk form og type innhold i 008:

$a v (CD) $b n (innspilt musikk) $b v (monografi)

I MARC21 angis tilsvarende koder i LDR og MARC-felt 007:

LDR:
Posisjon 6: j (lydopptak musikk)
Posisjon 7: m (monografi)

008 Musikk
Posisjon 18-19: || (Ingen forsøk på å kode)
Posisjon 20 og 21 er spesielt beregnet på musikktrykk. For innspilt musikk brukes «n» (ikke anvendbar»).
Posisjon 23: Streamet musikk skal kodes som online (kode «o»). Andre medier for innspilt musikk (f.eks. CD’er og grammofonplater) skal kodes med blank (#).
Posisjon 30-31: Innspilt musikk skal kodes som blank (#).

007:
Posisjon 0 = s (lydopptak)
Posisjon 1 = d (lydplate)
Posisjon 3 = f (hastighet 1.4 m. pr. sek. (CD)

For andre kategorier lydopptak, se MARC21 007, Sound recordings -> posisjon 1 og 3.

Nye MARC-felt for komposisjonstype og besetning

Felt for komposisjonstype og besetning, 652 og 658 i BIBSYS-MARC, har nå fått nye felt 380 (komposisjonstype) og 382 (besetning) i MARC21.

Språkkode for lydopptak

Hvis lydopptaket inneholder tekst, brukes språkkoden for det dominerende språket som teksten synges på. (Se også MARC21, 008. Bla ned til «35-37»). Hvis lydopptaket bare inneholder musikk, brukes språkkoden «zxx» (no linguistic content). Forutsetningen for å bruke denne koden er iflg. MARC21 at item has no sung, spoken, or written textual content.

Ved tekst på flere språk, f.eks. en CD med sanger på forskjellige språk, brukes språkkode «mul» i 008 posisjon 35-37 på vertsposten. Kodene for de forskjellige språkene legges i 041 på vertsposten. Den aktuelle koden for sporet gjengis i 008 pos. 35-37 på den enkelte sporposten.

Tittel

I utgangspunktet gjengis hovedtittelen som for andre dokumenttyper, men 6.1B1 gir en spesialregel for titler på musikk. Hvis tittelen består av navn på en eller flere komposisjonstyper (f.eks. symfoni, kvartett) og i tillegg opplysning om besetning (eks. klaver, orkester), toneart, komposisjonsår og/eller nummer, behandles komposisjonstype, besetning osv. som hovedtittel. Ved alle andre typer titler (ikke betegnelse på komposisjonstype) registreres eventuelle opplysning om besetning, toneart, komposisjonsår og nummer som annen tittelinformasjon.

Bruk av standardtittel

Standardtittel brukes for klassisk musikk, men ikke for populærmusikk, så sant populærmusikken ikke er oversatt eller arrangert. Standardtittel for klassisk musikk brukes i overensstemmelse med katalogiseringsreglene.

Valg mellom forskjellige navn

Musikere opptrer på innspillingene ofte med artistnavn som gjerne er varianter av det virkelige navnet, f.eks. bare fornavn, initial etternavn, eller bare etternavn. Formen på slike artistnavn varierer ofte fra innspilling til innspilling.

Der artistnavnet ikke brukes konsekvent eller er konsekvent knyttet til spesielle typer musikk eller uttrykk, registreres personen under sitt virkelige navn. Henvisning fra alle forekommende former for artistnavn legges inn i autoritetsregisteret. Dersom variasjonen i navnebruken bare er ulike grader av fullstendighet, følges 22.3A. Er bruken av artistnavnet derimot konsekvent, registreres navnet iflg. 22.2C.

Betegnelse for komposisjonstype og sjanger

MARC-felt 380 $a brukes til registrering av komposisjonstype. For musikk har MARC21 også komposisjonstype i 008 posisjon 18-19. Termene som ligger her er for få i forhold til våre behov, så disse posisjonene brukes ikke av konsortiet. 18-19 fylles ut med || – (ingen forsøk på å kode). I stedet brukes felt 380.

Term som uttrykker type verk hentes fra Emneord for musikk. Velg termer fra listen «Komposisjonstype og sjanger». I $2 legges kode for kilde for term, som hentes fra kontrollert liste: Subject Heading and Term Source Codes. Emneord for musikk har her kode emnmus.

Eks.: 380 ## $$a Sonater $$2 emnmus

Besetning

Dette er et felles felt som skal registreres av alle bibliotek.

Besetning registreres i MARC-felt 382. En term som indikerer instrument / utøvere / stemmer hentes vanligvis fra «Emneord for musikk». Det er mulig å bruke forskjellige kilder, men termene må hentes fra en kilde som har egen kode i MARC21, og i BIBSYS-konsortiet er det mest vanlig å bruke «Emneord for musikk». I delfelt $2 registreres kode «emnmus», som hentes fra Musical Instrumentation and Voice Code Source Codes.

382 er repeterbart. Legg merke til at ifølge MARC 21 skal det angis antall utøvere, ikke antall instrumenter. For flere detaljer, se MARC 21 – MARC-felt 382

Enkelte faste besetninger kan registreres på to alternative måter hvis ønskelig. (Se listen i Emneord for musikk). De to alternativene angis i separate MARC-felt 382.

382 01 $$a Fiolin $n 2 $$a Bratsj $$a Cello $$s 4 $$2 emnmus
382 01 $$a Strykekvartett

Det totale antallet utøvere (instrumenter) her er 4.

4-hendig klaver (Ett klaver, to utøvere) angis slik:

382 01 $$a Klaver 4-hendig $$n 2 $$2 emnmus

Standardnummer (6.8B)

For lydopptak registreres standardnummer i MARC-felt 024, hvis det finnes.
Første indikator angir type standardnummer eller kode
Første indikator: 0 = International Standard Recording Code (ISRC)
Andre indikator: #
$a Her registreres korrekt nr. eller kode
$z – Feil nummer eller kode. Her registreres ISRC som ikke er korrekt, men som står i dokumentet.

Forleggernummer / Utgivernummer (6.7B19)

Forleggernummer eller utgivernummer registreres i MARC-felt 028 og i tillegg registreres note i 500.

Eksempel:

028 03 $a STMA 800 $b Tamla Motown
500 ## Tamla Motown: STMA 800

Førsteindikator angir type nummer:

0 Utgavernummer (Edisjons- / fonogramnummer for innspillingen).
1 – Matrisenummer (Nummer på master for innspillingen).
2 – Platenummer (Platenummer på musikktrykk).
3 – Annet musikknummer (som ikke er utgavenummer, matrisenummer eller platenummer).
4 – Videonummer.
5 – Andre nummer.

Andreindikator: Note og/eller biinnførsel

0 – Ingen note, ingen biinnførsel.
1 – Det skal genereres note og biinnførsel.
2 – Det skal genereres note, men ikke biinnførsel.
3 – Ingen note genereres. Utgivernummer gjentas i 500. Biinnførsel blir generert.

$a – Utgivernummer. For lydopptak brukes feltet til utgivers katalognummer. Her legges hele nummeret, som er søkbart. Dersom nummeret består av både bokstaver og tall, legges det inn et mellomrom foran tallet slik at de også kan søkes hver for seg.
$b Utgiver. For lyd- og videoopptak

Tidsperiode / Komposisjonsår

Foreløpig ikke et obligatorisk felt, kan tas i bruk av de bibliotek som ønsker det.
Komposisjonsår legges i MARC-felt 045.

Første indikator – Type tidsperiode i delfelt $b (e.Kr.) eller $c (f.Kr.)

0 – enkelt tidspunkt/år ($b og/eller $c finnes og inneholder et enkelt år)
1 – Flere enkelte år (Flere $b og/eller $c finnes, hvert inneholder et år)
2 – Tidsspenn (to $b og/eller $c inneholder et tidsspenn)

Andre indikator – #

$b d+årstall (‘d’ står for C.E. = e.Kr.)

Eksempler:

045 0# $b d1791
045 2# $b d1791$b d1797

Generell materialbetegnelse (GMB)

Generell materialbetegnelse for innspilt musikk i 245 $h er [lydopptak]. Term velges fra nedtrekksliste som kommer opp når $$h skrives inn. Materialbetegnelsen settes i skarpe klammer.

Utøvernote (6.7B6)

Utøvernes navn og deres instrument føres opp i note hvis de ikke allerede er blitt nevnt i ansvarsangivelsen, og hvis de anses som nødvendig for den bibliografiske beskrivelsen.
Utøvernote i Alma legges i MARC-felt 511, f.eks.:

511 0# $$a Marie Forr Klåpbakken, fiolin, bratsj ; Truls Hval, gitar, banjo.

Musikkgrupper kan registreres med navnet på gruppa. Hvis det er ønsket, tilføyes medlemmene med instrumenter i parentes, f.eks.:

511 0# $$a Motorpsycho (Bent Sæther, elbass, sang; Snah [Hans Magnus Ryan], gitar, elgitar, sang; Killer [Kjell R. Jenssen], slagverk)

Relasjonskoder

Relasjonskoder som spesifiserer en persons relasjon til verket registreres i MARC-felt 1xx og 7xx $4. Feltet er repeterbart. Når det framgår av beskrivelsen at en person eller institusjon har flere relasjoner til dokumentet tas alle relasjonene med.
Kode hentes fra MARC Code List for Relators eller fra vår norske oversettelse av de mest brukte kodene: Liste over relasjoner.

Eks.: 700 1# $$a Andersen, Eirik Are Oanæs $$4 pro $$4 itr

De mest vanlige relasjonskodene for innspilt musikk er:

arr      arrangør (av musikk)
cmp    komponist
cnd     dirigent
lbt       librettoforfatter
lyr       tekstforfatter (musikk)
itr        instrumentalist
pro      produsent
sng      sanger (skal også brukes for tidligere kode ‘voc’(vokalist))
mus     musiker (brukes  når det ikke lar seg fastslå mer presist med en annen relasjonskode hvilken funksjon utøvere har)