Flerbindsverk/Flerdelsdokumenter

Om flerbindsverk i Alma og Pliktavleveringsmodulen

Nasjonalbiblioteket må registrere de enkelte bindene separat på hver sin bibliografiske post. Dette gjelder bare for pliktavlevert materiale, og dermed bare for norske publikasjoner.  Grunnen til dette er blant annet håndtering av utlån fra Depotbiblioteket.

 Vi regner med at Nasjonalbiblioteket vil være først ute med å registrere disse. Dere vil derfor bare trenge å registrere egen beholdning på disse postene, ev. med tilføyelse av emnedata. Hvis dere ikke finner den bibliografiske posten i Alma, og er usikre på hva dere skal gjøre, kan dere kontakte TK-meldkat@nb.no, som vil prioritere å registrere det dere spør etter. Alminnelige spørsmål om katalogisering av flerbindsverk kan sendes til BIBSYS brukerstøtte.

Oppdatert 2017-01-27

Med flerbindsverk/flerdelsdokument (heretter: flerbindsverk) menes en monografi i flere deler/enheter, utgitt eller planlagt utgitt som en avsluttet enhet.

Katalogiseringsregler

Ved katalogisering av ny tilvekst skal flerbindsverk beskrives etter katalogiseringsregel 13.2 eller 13.3.

Etter 13.2 opprettes det en egen post for hver enkelt del med fullstendig bibliografisk beskrivelse av delen. Etter 13.3 opprettes det én post for hele verket, der enkeltbindene om nødvendig kan beskrives bibliografisk i innholdsnote.

I tilfeller hvor flerbindsverket består av bind som igjen er inndelt i flere bind, kan det være hensiktsmessig å kombinere de to løsningene, 13.2 og 13.3.

Fra BIBSYS-MARC til MARC21

I BIBSYS Biblioteksystem ble flerbindsverk beskrevet etter katalogiseringsregel 13.6 med beskrivelse på flere nivåer. Informasjonen på bindpostene gjaldt kun det nivået posten beskrev, og de ulike nivåene lenket sammen til en fullstendig beskrivelse med BIBSYS-MARC 491.

I MARC 21 finnes ikke støtte for å beskrive poster på flere nivåer, hver enkelt MARC 21-post må gi en fullstendig beskrivelse av ressursen. Ved konvertering fra BIBSYS-MARC til MARC 21 er bindposter i flerbindsverk gjort om til fullstendige enkeltposter ved å kopiere ned beskrivelse og søkeelementer fra nivåene over. Bind-poster i konverterte flerbindsverk har som oftest tittelen til det fullstendige verket (øverste nivå) som tittel i 245 $a og tittelen på bindet i 245 $p. Også andre avvik fra det som er korrekt katalogiseringspraksis for ny tilvekst kan forekomme i konverterte poster.

Konverterte flerbindsverk skal ikke omkatalogiseres. Når nye bind mottas og katalogiseres i Alma, skal man følge samme registreringsmåte som tidligere konverterte bindposter.

Flerbindsverk som starter i Alma, skal katalogiseres etter 13.2, eventuelt 13.3, som beskrevet her.

En post for hver del (13.2)

Når en del av et flerbindsverk har en tittel som ikke er avhengig av tittelen på det fullstendige dokumentet (pregnant tittel), kan det lages en fullstendig beskrivelse av delen etter katalogiseringsregel 13.2. Denne metoden brukes når delen opptrer uavhengig av verkets øvrige deler og ellers når det er ønskelig med en selvstendig katalogpost for hver del. For eksempel når verket ikke utgis samlet eller når verkets deler har ulike ansvarshavende.

Beskrivelsen av delen blir som for monografi i serie. Opplysning om det fullstendige dokumentet (flerbindsverket) legges i seriefeltet og standardisert bi-innførsel på verket i 8XX.

245 10 $$a English history, 1914-1945 $$c A.J.P. Taylor
490 1# $$a The Oxford history of England $$v vol. 15
830 #4 $$a The Oxford history of England $$v vol. 15

Ansvarshavende for det fullstendige dokumentet føres opp når det anses nødvendig for identifiseringen av verket (1.6E1).

245 10 $$a Fjorten dager før frostnettene $$c Sigurd Hoel
490 1# $$a Samlede romaner og fortellinger / Sigurd Hoel $$v 5
800 10 $$a $$a Hoel, Sigurd $$d 1890-1960 $$t Samlede romaner og fortellinger $$v 5

Én post for hele verket (13.3)

Når delene av et flerbindsverk ikke har egne, pregnante titler, lages en innførsel som omfatter alle delene av verket etter katalogiseringsregel 13.3. I slike tilfeller vil bindene gjerne ha titler som er avhengige av verktittel for å gi mening, f.eks. «Tekst», «Plansjer», «Rapport». En post for hele verket kan ellers brukes når et flerbindsverk fremstår som en samlet helhet, for eksempel når alle deler har samme ansvarshavende.

Utgivelsesår

Ved katalogisering av uavsluttede flerbindsverk oppgis førstutkomne binds år fulgt av bindestrek og fire mellomrom.

300 ## $$a b.
260 ## Oslo $$b Aschehoug $$c 2011-    .

I 008 registreres kode m – årstall for monografi utgitt over flere år i 008/6 og første årstall i 008/7-10 (kode m brukes også når bare første årstall er registrert).

Ved to eller flere årstall på flerbindsverk som er avsluttet oppgis første og siste årstall.

300 ## $$a 4 b.
260 ## Oslo $$b Aschehoug $$c 2011-2015

I 008 registreres kode m i 008/6, første årstall i 008/7-10 og siste årstall i 008/11-14.

Ved ulike utgivelsesår for de enkelte bind, bør bindets utgivelsesår oppgis på bindnivå. Se Beholdningsopplysninger (holdings + items) nedenfor.

ISBN (1.8B)

Finnes et ISBN for hele verket legges det i det første 020-feltet, deretter ISBN for delene i rekkefølge (1.8B2).

020 ## $$a 0-8047-0960-6 $$q kpl. b. 1-4
020 ## $$a 0-8047-0965-3 $$q b. 1
020 ## $$a 0-8047-0966-1 $$q b. 2
020 ## $$a 0-8047-0968-8 $$q b. 3
020 ## $$a 0-8047-0969-6 $$q b. 4

Fysisk beskrivelse (2.5B17-2.5B22)

Når flerbindsverket består av et mindre antall bind kan sidetallet for hvert bind føres opp i parentes etter bindtallet (valgfri tilføyelse 2.5B21).

300 ## $$a 2 b. (XVI, 329; XX, 412 s.)

Når sidetallet for hvert bind ikke er tatt med i den fysiske beskrivelsen (300) bør sidetallet oppgis på bindnivå i beholdningsopplysninger. Se Beholdningsopplysninger (holdings + items) nedenfor.

Innholdsnote (1.7B18)

Opplysning om de enkelte delene av verket legges i innholdsnote. Noten i MARC-felt 505 kan registreres med enkelt eller med beriket spesifiseringsnivå:
Andreindikator = # – Enkelt nivå: Hele innholdsnoten legges i delfelt $a.
Andreindikator = 0 – Beriket nivå: Opplysningene legges i spesifiserte delfelt for tittel ($t), ansvarshavende ($r) og annen informasjon ($g).

Skrivemåte og tegnsetting i innholdsnoter framgår av Katalogiseringsregler (1.7B18, 13.3). Innholdsnote på poster importert fra eksterne kilder kan ha skrivemåte og tegnsetting som avviker fra Katalogiseringsregler. Slike noter kan beholdes uendret.

Enkelt nivå:
300 ## $$a 4 b.
505 0# $$a Vol. 1 : Method & theory. Vol. 2 : Phonology. Vol. 3 : Word structure. Vol. 4 : Syntax

Beriket nivå:
300 ## $$a 4 b.
505 00 $$g Vol. 1 : $$t Method & theory. $$g Vol. 2 : $$t Phonology. $$g Vol. 3 : $$t Word structure. $$g Vol. 4 : $$t Syntax

Importert post, enkelt nivå:
300 ## $$a 4 b.
505 0# $$a v. 1. Method & theory. — v. 2. Phonology. — v. 3. Word structure. — v. 4. Syntax

Dersom bindtitler mangler og ingen ansvarsopplysning for bindene er nødvendig, registreres ingen innholdsnote.

Beholdningsopplysninger (holdings + items)

Beholdning (inventory) på flerbindsverk med én bibliografisk post for hele verket kan opprettes på to måter; med én beholdningspost (holding) for hele verket eller med beholdningspost for hver del.

I begge tilfeller må det legges noe informasjon om delen (beskrivelse) på item-nivå. Dette er nødvendig for at det skal være mulig å reservere flere deler (bind) fra samme bibliografiske post. Informasjon om delen legges i feltet merket Description i skjermen Physical Item Editor:

Bilde1Flb

Når det opprettes én beholdningspost for hele verket, får alle bindene samme hyllesignatur. Dersom hver del skal ha egen hyllesignatur, f.eks. når bindnummer føyes til signaturen, må det opprettes beholdningspost for hver del. Beholdningspost for hver del vil gi den beste oversikten over beholdningen i de tilfeller biblioteket har flere eksemplarer av ett eller flere bind med samme plassering.

a) Beholdningspost for hver del

Det opprettes én beholdningspost (holding) for hvert fysisk bind. Eksemplar(er) av hvert bind knyttes som item til beholdningspost for delen.

På beholdningsposten får hver fysisk del en unik plassering i 852 Location. Det vanlige er å føye skråstrek og bindnummer til alfabetisk tillegg til hyllesignaturen. Om signaturen for hele verket er «410 Uni» blir hyllesignaturen for b. 1 «410 Uni/1», b.2 «410 Uni/2», b.3 «410 Uni/3», osv.

I feltet Public note (866 $a) kan man registrere opplysninger som gjelder eksemplarene som tilhører beholdningsposten, for eksempel bindbetegnelse og eventuelt tittel. Om sidetall og/eller utgivelsesår for delen ikke fremgår av den bibliografiske beskrivelsen kan dette legges her. Det er opp til den enkelte institusjon å vurdere hvor mye informasjon som behøves for å beskrive delen. Dersom bindnummer ikke framkommer av hyllesignaturen, må bindnummeret registreres i Public note (866 $a):

Hyllesignatur:     852 8# $$h NA/A 2014:8867
Public note:        866 #0 $$a B. 3

b) Beholdningspost for hele verket

Det opprettes én beholdningspost for hele flerbindsverket. Eksemplar(er) av alle bind knyttes som item til samme beholdningspost.

I beholdningsposten får alle bindene samme plassering i 852 Location.

I feltet Holding type velges Multipart items holding for å angi at denne holdingen er del av et flerbindsverk. Dette tilsvarer LDR/06 = v – Multipart item holdings.

I feltet Public note (866 $a) registreres beholdning, f.eks.:

Public note:        866 #0 $$a B. 1-3

Om sidetall og/eller utgivelsesår for delen ikke fremgår av den bibliografiske beskrivelsen kan dette legges i DescriptionItem:

Bilde2Flb

Kombinasjon av 13.2 og 13.3

I mer kompliserte tilfeller hvor flerbindsverket består av mange bind som igjen er inndelt i flere bind, kan det være hensiktsmessig å kombinere de to løsningene, 13.2 og 13.3.

Verket Norske bygder består av 8 fysiske bind utgitt i 6 bibliografiske bind. De enkelte bibliografiske bind har pregnante titler og kan katalogiseres som egne poster etter katalogiseringsregel 13.2 med verktittel i serienote. Bind 3 består av 2 bind som kan beskrives i innholdsnote (505) på posten for bind 3. (Se eksempel 4 i Eksempler)

Nye bind i eksisterende flerbindsverk

Metode for registrering må være den samme for alle delene av verket. I de fleste tilfeller vil det ikke være overkommelig å rette opp i tidligere poster, og praksis vil derfor være å fortsette den registreringsmåten som er tatt i bruk. Når nye bind i et flerbindsverk mottas og skal katalogiseres, anbefales det å finne fram en post for et tidligere bind og bruke denne som mal.

Det samme gjelder flerbindsverk som er konvertert fra BIBSYS. Ved nye bind må vi fortsette den registreringsmåten som er brukt ved konverteringen. Flerbindsverkets tittel legges i 245 $a, mens bindets tittel og nummer legges i delfeltene $p og $n. Utfyllende informasjon om verket i 773-feltet kopieres over fra eldre post og bindnummer i $g rettes opp. Hvis de eldre postene har seriefelt og biinnførsel på serie, må vi fortsette med det i de nye postene. Hvis det er en lenkeserie (8XX $w) tilføyes denne.