008 – Bøker

Oppdatert: 2017-07-27

008/18-34 – Bøker

Ikke alle posisjoner i 008/18-34 er obligatoriske å kode. Registrerte koder skal ikke endres, med mindre de er feil.

008/18-21 – Illustrasjoner

Er det kun én type illustrasjon, velges kode for denne. F.eks. hvis illustrasjonene er kun portretter, velg kode «c» i posisjon 18. Posisjonene 19-21 skal da bli stående med blanke (#). Hvis det finnes flere ulike typer illustrasjoner, kan man velge koden «a», og eventuelt angi mer spesifikke illustrasjonstyper i posisjonene 19-21.

Kodene bør som et minimum gjenspeile opplysningene i felt 300 $b.

Aktuelle koder

# – Ingen illustrasjoner
a – Illustrasjoner
b – Kart
c – Portretter
d – Diagrammer
e – Planer (grunnriss)
f – Plansjer
g – Noter
h – Faksimiler
i – Våpenskjold
j – Genealogiske tabeller
k – Blanketter
l – Prøver, mønstre
m – Lydmateriale
o – Fotografier
p – Illuminasjoner

Eksempler:

008/18-21       a###
300      ##$$a 271 s. $$b ill.

008/18-21       f###
300      ##$$a 246 s., 32 plansjer

008/18-21       ab##
300      ##$$a 237 s. $$b ill., kart

008/22 – Målgruppe

Barne- og ungdomslitteratur skal ha kode:  j – Barn og ungdom. Andre bøker kodes med aktuell kode for målgruppen eller en av kodene # – Ukjent eller | – Ingen forsøk på å kode.

Aktuelle koder

# – Ukjent
e – Voksen
f – Spesielle brukergrupper
j – Barn og ungdom
| – Ingen forsøk på å kode

008/23 – Materialform

Vanlige, trykte bøker skal ha # (blank). Øvrige koder brukes når det er aktuelt, med felleskoden «s» for elektronisk materiale skal ikke benyttes: E-bøker skal ha koden: o – Online. CD-ROM o.a. skal ha q – Elektronisk, direkte tilgang.

Aktuelle koder

# – Ingen av de følgende
a – Mikrofilm
b – Mikrofiche
c – Mikro-opak
d – Storskrift
f – Braille
o – Online
q – Direkte elektronisk
r – Reproduksjon i ordinært trykk
s – Elektronisk (Brukes ikke)
| – Ingen forsøk på å kode

008/24-27– Innhold

Kode for type innhold brukes når en vesentlig del av dokumentet består av den aktuelle typen. Inntil fire koder kan registreres. Om 1-3 koder registreres, skal resterende posisjoner kodes: # – Ikke spesifisert. Om ingen koder registreres i 008/24-27, kan posisjonene bli stående med kode: | – Ingen forsøk på å kode

Aktuelle koder

# – Ikke spesifisert
a – Sammendrag
b – Bibliografier
c – Kataloger
d – Ordbøker
e – Konversasjonsleksika
f – Håndbøker
g – Juridiske artikler
i – Registre
j – Patenter
k – Diskografier
l – Lover og forskrifter
m – Akademiske avhandlinger
n – Oversiktsverker
o – Anmeldelser
p – Programmerte tekster
q – Filmografier
r – Adressebøker
s – Statistikker
t – Tekniske rapporter
u – Standarder
v – Dommer og kommentarer
w – Domssamlinger og sammendrag av rettspraksis
y – Årbøker
z – Traktater
2 – Offprints (pre- og postprints)
5 – Kalendre
6 – Tegneserier
| – Ingen forsøk på å kode

008/28 – Offentlig publikasjon

Her registreres en kode som angir om dokumentet er en offentlig publikasjon. Det finnes mange spesifikke koder, og bruken av disse på norsk materiale er under utredning.

Vi bruker koden: | – Ingen forsøk på å kode.

008/29 – Konferansepublikasjon

0 – Ikke en konferansepublikasjon. Hvis publikasjonen er en konferansepublikasjon, brukes koden: 1.

008/30  – Festskrift

0 – Ikke et festskrift. Hvis publikasjonen er et festskrift, brukes koden: 1.

008/31  – Register

Vi benytter koden: | – Ingen forsøk på å kode.  Vi betrakter register som en selvfølgelig del av en vitenskapelig publikasjon, og koden som unødvendig.

008/32  – Udefinert

Både # (blank) og  | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/33  – Litterær form/genre

Ved koding brukes mest mulig spesifikk kode (bokstavkode). Tallkodene, 0 eller 1, brukes når sjanger ikke kan spesifiseres nærmere.

Aktuelle koder

0 – Ikke skjønnlitteratur
1 – Skjønnlitteratur (ikke nærmere spesifisert)
d – Skuespill
e – Essays
f – Roman
h – Humor, satire o.l.
i – Brev
j – Noveller/fortellinger
m – Blandet skjønnlitterært innhold
p – Dikt
s – Taler
u – Ukjent litterær form
| – Ingen forsøk på å kode

008/34  – Biografi

Hvis dokumentet er eller inneholder biografisk materiale velges relevant kode.

Aktuelle koder

# – Ikke biografisk materiale
a – Selvbiografi
b – Enkeltbiografi
c – Samlingsbiografi
d – Inneholder biografisk informasjon
(| – Ingen forsøk på å kode). Brukes ikke i BIBSYS-konsortiet. Hvis det finnes biografisk materiale, skal en spesifikk kode brukes. Hvis ikke skal blank (#) brukes.