Musikktrykk – veiledning

Dato: 2016-09-09

Veiledninga gjelder for katalogisering av musikktrykk og musikkmanuskripter, med hovedvekt på musikktrykk.

Forklaring til mal for musikktrykk finnes her.

Katalogiseringsregler

Musikktrykk katalogiseres etter Katalogiseringsregler, kapittel 5. Reglene i dette kapitlet dekker ikke musikkmanuskripter eller andre upubliserte musikalier i detalj. For å katalogisere disse må reglene i kapittel 5 suppleres med reglene i kapittel 4 (Manuskripter).

Sentralt for katalogisering av musikk er også kapittel 25 Standardtitler, 25.25-25.36 omhandler spesielt standardtitler for musikk.

BIBSYS-konsortiet har også følgende avvik fra katalogiseringsreglene:

5.5B3 Musikalier med stemmemateriale (avvik)

Når et musikktrykk har stemmer som bilag, oppføres ikke antallet stemmer i den bibliografiske posten, men kun ordet ‘stemmer’. I beholdningsposten gis det en nøyaktigere beskrivelse av hva den enkelte institusjon har.

Eksempel:

I bibliografisk post: 300 ## $$a 1 partitur $$e stemmer
I beholdnings-post: 852 1# $$z 4 stemmer

Se også Regeltolkninger, Kapittel 5

Fra BIBSYS-MARC til MARC21

I BIBSYS-MARC ble musikalier registrert med følgende koder for fysisk form og type innhold i 008:
Musikktrykk: $a p (trykt materiale) $b m (musikalier)
Musikkmanuskripter: $a x (manuskripter) $b m (musikalier)

I MARC21 angis tilsvarende koder i:
LDR posisjon 6: c (notated music – brukt for musikktrykk) og d ( for manuscript notated music).
007 posisjon 00 = q (musikalier) for både musikktrykk og musikkmanuskripter.

Felt for komposisjonstype og besetning, 652og 658 i BIBSYS-MARC, har nå fått nye feltkoder hhv 380 og 382 i MARC21.

Språkkode for musikalier

Hvis musikktrykket inneholder tekst, brukes språkkoden for det språket som teksten er skrevet på. NB. Dette gjelder ikkje eventuelle forord el.l., men kun innholdet, som regel sangtekster. (Se også MARC 21, 008. Bla nedover til «35-37»). Hvis musikktrykket bare inneholder noter, og publikasjonen ikke har noe språklig innhold, brukes språkkoden «zxx» (no linguistic content). Forutsetningen for å bruke denne koden er Iflg. MARC21 at ‘item has no sung, spoken, or written textual content’. Språkkode skal også benyttes for instrumentalmusikk hvor vokale innslag med tekst forekommer.
Ved tekst på flere språk, brukes språkkode «mul» i 008 posisjon 35-37, og kodene for de aktuelle språk gjengis i MARC-felt 041.

Tittel

I utgangspunktet gjengis hovedtittelen som for andre dokumenttyper, men 5.1B1 gir en spesialregel for titler på musikk. Hvis tittelen består av navn på en eller flere komposisjonstyper (f.eks. symfoni, kvartett) og i tillegg opplysning om besetning (eks. klaver, orkester), toneart, komposisjonsår og/eller nummer, behandles komposisjonstype, besetning osv. som hovedtittel. Ved alle andre typer titler (ikke betegnelse på komposisjonstype) registreres eventuelle opplysning om besetning, toneart, komposisjonsår og nummer som annen tittelinformasjon.

Standardtittel

Standardtittel brukes for klassisk musikk, men ikke for populærmusikk, så sant populærmusikken ikke er oversatt eller arrangert. Standardtittel for klassisk musikk brukes i overensstemmelse med katalogiseringsreglene.

Komposisjonsår kan brukes til å skille mellom to eller flere verk hvor tittelen bare består av navn på komposisjonstyper, og hvor tilføyelser av toneart og opusnummer ikke er tilstrekkelig eller tilgjengelig. (Se også 25.31A6)

Betegnelse for komposisjonstype og sjanger

MARC-felt 380 $a brukes til registrering av komposisjonstype.
For musikk har MARC21 også komposisjonstype i 008 posisjon 18-19. Termene som ligger her er for få i forhold til våre behov, så disse posisjonene brukes ikke av konsortiet. 18-19 fylles ut med || (ingen forsøk på å kode). I stedet brukes felt 380.

Term som uttrykker type verk hentes fra Emneord for musikk. Velg termer fra listen «Komposisjonstype og sjanger». I $2 legges kode for kilde for term, som hentes fra kontrollert liste: Subject Heading and Term Source Codes. Emneord for musikk har her kode emnmus.

Eks.: 380 ## $$a Sonater $$2 emnmus

Besetning

Besetning registreres i MARC-felt 382. Det er mulig å bruke forskjellige kilder, men de må hentes blant dem som har egen kode i MARC 21. I BIBSYS-konsortiet er det vanlig å bruke den norske listen «Emneord for musikk». 382 er repeterbart. Legg merke til at ifølge MARC 21 skal det angis antall utøvere, ikke antall instrumenter. For flere detaljer, se MARC 21 – MARC-felt 382

Enkelte faste besetninger kan registreres på to alternative måter hvis ønskelig. (Se listen i
Emneord for musikk). De to alternativene angis i separate MARC-felt 382.

382 01 $$a Fiolin $n 2 $$a Bratsj $$a Cello $$n 4 $$2 emnmus
382 01 $$a Strykekvartett

Generelt angis alternativ besetning i delfelt $p fulgt av $a, $b, eller $d (eller kombinasjonene $a/$n, $b/$n, eller $d/$n hvis det er aktuelt).

Eksempel på besetning inkludert alternativ besetning: Fiolin, bratsj (eller klarinett), cello, og fagott (eller kontrabass):

Angis slik:
382 01 Fiolin $$n 1 $$a Bratsj $$n 1 $$p Klarinett $$n 1 $$a Cello $$n 1 $$a Fagott $$n 1 $$p Kontrabass $$n 1 $$s 4 $$2 emnmus

Antall instrumenter kan utelates hvis det er bare 1. De er tatt med her bare for eksempelets skyld. NB. Det totale antallet utøvere (instrumenter) her er 4.

Hvis det ikke er praktisk å angi alternativ besetning i samme 382-felt, f.eks. at de to alternativene resulterer i ulikt antall utøvere, (eller visse besetninger er angitt med “ad lib.”), kan det være bedre å angi besetningene i hver sine forekomster av 382. I så fall skal ikke $p brukes.

Eksempel på besetning: Sopran og piano med fiolin ad lib.:

382 01 $$a Sopran $$n 1 $$a Fiolin $$n 1 $$a Klaver $$n 1 $$s 3 $$2 emnmus
382 01 $$a Sopran $$n 1 $$a Klaver $$n 1 $$s 2 $$2 emnmus

4-hendig klaver (Ett klaver, to utøvere) angis slik:

382 01 $$a Klaver 4-hendig $$n 2 $$2 emnmus

Edisjonsnummer og platenummer (5.7B19)

MARC-felt 028 og 500 brukes.

Eksempel på platenummer:

028 23 $$a M.H. 2232 $$b Musikk-huset
500 ## $$a Platenummer: M.H. 2232

Førsteindikator «2» betyr platenummer. Andreindikator «3» (No note, added entry) betyr at det ikke skal genereres note utfra innhold i 028 fordi noteinformasjonen er angitt i 500. Samtidig sies det at nummeret blir gjort søkbart.

Eksempel på edisjonsnummer:

028 33 $$a N.M.O 13010 $$b Norsk musikkforlag
500 ## $$a Edisjonsnummer: N.M.O. 13010

Edisjonsnummer har ikke en egen førsteindikator, og derfor brukes verdien «3» (Other music number). Andreindikator er 3 (No note, added entry), dvs. det genereres ikke note fordi noteinformasjonen er angitt i 500. Samtidig vil vi ha nummeret søkbart (added entry).

For trykt musikk legges forlagets navn i 028 $b i flg. MARC21.

Komposisjonsår eller -periode

For å angi komposisjonsår kan 045 (Time Period of Content) i MARC 21 brukes. I følge MARC 21 angis komposisjonsår eller –periode for musikk, men man kan også benytte komponistens leveår hvis komposisjonsår er ukjent. I BIBSYS-konsortiet registrerer vi kun komposisjonsår eller –periode.

Førsteindikator – Type tidsperiode i delfelt $b eller $c

0 – enkelt tidspunkt/år ($b og/eller $c finnes og inneholder et enkelt år)
1 – Flere enkelte år (Flere $b og/eller $c finnes, hvert inneholder et år)
2 – Tidsspenn (to $b og/eller $c inneholder et tidsspenn)

Andreindikator – Udefinert. Denne posisjonen skal stå blank (#)

Kun delfelt $b er aktuell for musikalier. Tid eller periode angis med en bokstav + år eller årsspenn. Bokstaven c står for «før Kristus» (BC), og d står for «etter Kristus» (CE).

Eksempler:

Komposisjonsår 1791 e.Kr.:

045 0# $$b d1791

Komposjonsår er uskkert, men må ha vært en gang mellom 1791 og 1797, eller hvis komponisten startet arbeidet med komposisjonen i 1791, men ikke ble ferdig før i 1797:

045 2# $$b d1791$$b d1797