Filmer og videoopptak

Oppdatert 2015-11-12

Veiledningen gjelder for filmer og videoopptak med hovedvekt på videoopptak.

Forklaring til mal for videoopptak finnes her.

Katalogiseringsregler

Filmer og videoopptak beskrives etter Kapittel 7 i Katalogiseringsregler. Se Regeltolkninger, Kapittel 7.

Kapittel 21 Valg av søkeelementer (Presisering)

Valg av ordningsord følger de generelle reglene i kapittel 21. Et verk får tittelen som hovedordningsord når flere enn tre står ansvarlig for det kunstneriske og intellektuelle innholdet (21.1C(1)). Når ansvaret for det intellektuelle eller kunstneriske innholdet i et film- eller videoopptak er spredt på flere enn tre, brukes tittelen som hovedordningsord (21.1C(1)). Bak en spillefilm eller et opptak av et musikkverk (opera, ballett, konsert) står produsent, fotograf, regissør, manusforfattere, skuespillere, utøvere, komponist, librettist med flere. Den vil derfor normalt få hovedinnførsel på tittel.

Kilder for katalogiseringen

Vær oppmerksom på at hovedkilden for opplysninger for filmer og videoopptak er selve filmen (f.eks. fortekstrutene) og dens emballasje (etikett).

Kan opplysningene ikke hentes fra hovedkilden, tas de fra følgende kilder (i denne prioriterte rekkefølge):

  1. Tekstbilag (f.eks. filmmanuskript, dreiebok, opptaksfortegnelse, reklamemateriale)
  2. Andre kilder (f.eks. com)

Format og spilletid

I 007-feltet registreres koder for materialtype, format, farger og lyd. I malen vil feltene var utfylt med det som anses som «mest vanlig», så alle posisjoner må gjennomgås og eventuelt rettes.

Spilletid registreres i 008-feltet, posisjon 18-20.

Språk i film og video

I 008/35-37 registreres koden for det som er filmens dominerende språk. Dette er vanligvis talespråket (evt. tegnspråk). Hvis filmen har mer enn ett dominerende språk, brukes koden ‘mul’ (multiple languages). Merk at «dubbespråk» ikke medfører at koden ‘mul’ skal brukes. Disse språkene registreres i 041 $a.

I 041 brukes delfelt $a for talespråk, $j brukes for språk i undertekster og $g for språk i medfølgende materiale.

Eksempel :

041 ## $$a eng $$j nob $$j swe $$j dan

Språk skal også registreres i en språknote (546).

Eksempel:

546 ## $$a Engelsk tale, valgbare undertekster på dansk, norsk og svensk

Tittelinformasjon

Det er ikke norsk praksis å bruke standardtitler på film og videoopptak.

BIBSYS følger LC’s praksis for behandling av titler for filmer og videoopptak. Ved registrering av hovedtittel utelater vi uttrykk av typen ‘XX presenterer’ og starter direkte på filmens tittel. Dersom det foreligger genitivsforbindelse av typen ‘Peter Schaffer’s Amadeus’ vil en imidlertid beholde genitivsforbindelsen og tittelen blir gjengitt som den foreligger på filmen/videoopptaket. Det lages biinnførsel på ikke-brukt tittelform. (Se også Regeltolkninger, 7.1B1.) Det lages biinnførsel (740) på ikke-brukt tittelform.

Hvis tittelen finnes på flere språk og det ene er norsk, foretrekkes denne. Originaltittel registreres i 246.

Originaltittel registreres med fortekst «Originaltittel :» i delfelt $i.

Eksempel:

246 1 # $$i Originaltittel: $$a On the waterfront

Hvis en utenlandsk film har en norsk kinotittel som ikke finnes i hovedkilden, kan denne registreres i en generell note (500). Lag også en biinnførsel i 740.

Generell materialbetegnelse (GMB)

Generell materialbetegnelse velges fra nedtrekksliste i 245 $h. Aktuelle koder er ‘film’ og ‘videoopptak’.

Ansvarshavende

Personer og/eller korporasjoner som er nevnt i hovedkilden (produsent, regissør, filmtegner…) føres opp i 245 $c dersom de anses som vesentlige.

Skuespillere og utøvere registreres i note for utøver/medarbeider (511). Ved registrering av rolleinnehavere velges verdien ‘1’ i førsteindikator. Dette vil generere forteksten ‘Rolleliste:’ ved visning. Det anbefales å registrere karakterenes navn i parenteser.

Eksempel :

511 1# $$a Marlon Brando (Terry Mallo), Karl Malden (Father Barry), Lee J. Cobb (Johnny Friendly) m.fl.

For andre utøvere velges verdien ‘0’ i førsteindikator. Type ansvar må da angis i parentes.

Eksempel:

511 0# $$a Liv Glaser (klaver)

Andre ansvarshavende enn dem som er registrert i 245 eller 511 kan registreres i ansvarsnote (508).

Eksempel:

508 ## $$a Musikk: Leonard Bernstein

For utøvere og ansvarshavende nevnt i noter, bør det vurderes å lage biinnførsler i 700.

For film og videoopptak finnes det mange aktuelle relasjonskoder for ansvarshavende. Disse registreres i 7XX $4. Noen av de mest aktuelle er:

fmk – Filmmaker (Filmskaper). Person/korporasjon med selvstendig ansvar for alle deler av filmen
drt – Director (Regissør)
pro – Producer (Produsent)
aus – Author of Screenplay (Manusforfatter). Når manuskriptet i ikke basert på et annet verk
adp – Adapter (Adaptør). Brukes om manusforfatter når manuskript er basert på et annet verk
cng – Cinematographer (Filmfotograf)
flm – Film editor (Klipper)
act – Actor (Skuespiller)
cmp – Composer (Komponist)
mus – Musician (Musiker)
sng – Singer (Sanger)

Hvis filmen er basert på et annet verk, f.eks. en bok, registreres dette i en generell note (500) og det lages en passende 7XX-innførsel.

Eksempel:

500 ## $$a Basert på en fortelling av Daphne Du Maurier
700 1# $$ Du Maurier, Daphne $$t Birds (foranstilt artikkel fjernes)

Utgivelse, distribusjon osv.

Det er ikke uvanlig at utgivelsessted er forskjellig fra produksjonssted. For masseproduserte videoopptak er det utgivelsesstedet som skal registreres både i 008/15-17 og i 260 $a. Utgiver registreres i 260 $b.

Det er vanlig at distribusjonsår er forskjellig fra produksjonsår. I slike tilfeller skal begge årstall registreres i 008. I posisjon 6 velges verdien ‘p’, og så registreres distribusjonsåret i posisjon 7-10 og produksjonsåret i posisjon 11-14. Distribusjonsåret registreres også i 260 $c.

Produksjonsåret registreres i en generell note (500). Produksjonssted og filmselskap kan også tas med i noten.

Eksempler:

008/6: p
008 7-10: 2006
008/11-14: 1963
008/15-17: cau
260 ## $$a [Los Angeles] $$b Universal studios $$c [cop. 2006]
500 ## $$a Produksjonsår: 1963

008/: p
008: 7-10: 2000
008/11-14: 1999
008/15-17: no#
260 ## $$a Oslo $$b SF Norge $$c cop. 2000
500 ## $$a Produksjon: USA, New Line Productions, 1999

Fysisk beskrivelse

Vi følger valgfri regel (7.5B1) for fysisk beskrivelse i 300-feltet: Er det brukt generell materialbetegnelse, og det fremgår av betegnelsen at dokumentet er en film eller et videoopptak, sløyfes «film» eller «video» i betegnelsene:

1 plate (DVD-video)
1 plate (Blu-ray)
1 optisk plate (CD-ROM)
1 kassett (VHS)
1 filmspole (24 min)

Total spilletid tilføyes i minutter. Andre fysiske detaljer som lyd og farge registreres i delfelt $b.

Eksempel:

300 ## $$a 1 plate (DVD-video) (148 min) $$b lyd, kol.

Øvrige opplysninger

Følgende opplysninger registreres i generelle noter (500): Hvilke soner filmen er kodet for, og ulike produksjonsnumre. Aldersgrense (og eventuell genre) registreres i målgruppenote (521).

Eksempel:

500 ## $$a Kodet for sone 2 og 4
500 ## $$a M7688 : Medietilsynet
521 ##   $$a Aldersgrense: 15 år

Spesielt for framførte musikkverk

Det lages biinnførsel (7XX) på musikkverket som blir framført.

Bibliografisk gruppe anbefaler Inger Cathrine Spangen ”Når katalogen omfatter mer enn bøker” som veiledende for katalogisering av film- og videoopptak av framførte musikkverk.