20X – 24X – Tittel og tittelrelaterte felt

Oppdatert: 2018-08-27

20X-24X Tittel og tittelrelaterte felt

210 Forkortet tittel (R)

Feltet brukes til periodika og inneholder en forkortet tittel, vanligvis laget ut fra nøkkeltittelen (felt 222).

Indikatorer

Førsteindikator: Biinnførsel

0 – Ingen biinnførsel
1 – Skal ha biinnførsel

Andreindikator: Type forkortet tittel

# – Forkortet nøkkeltittel (basert på nøkkeltittel i 222 og hentet fra ISSN-portalen)

Forkortelsen bestemmes av nasjonale ISSN (International Standard Serial Number)-sentre i overensstemmelse med ISO 4, Documentation – Rules for the abbreviation of title words and titles of publications og List of serial title word abbreviation.

0 – Annen forkortet tittel

Utvalgte delfelt

$a – Forkortet tittel
$b – Forklarende tilføyelser

Eksempler

210 0# $$a Urt $$b (Kbh.)
210 0# $$a Bok bibl.

222 Nøkkeltittel (R)

Feltet brukes til å registrere en entydig periodikatittel som er knyttet til ISSN og tildeles av nasjonale ISSN-sentre. Nøkkeltittel hentes fra ISSN-portalen.

Indikatorer

Førsteindikator: # (Udefinert)

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Nøkkeltittel
$b – Forklarende tilføyelser

Eksempel

222 #0 $$a Hermes $$b (Ottawa)

240 Standardtittel (NR)

Feltet brukes til standardtittel når denne ikke er hovedinnførsel. (Standardtittel som hovedinnførsel legges i felt 130).

Feltet brukes sammen med felt 100, 110 eller 111.

Indikatorer

Førsteindikator: Om standardtittel skal vises eller trykkes

0 – Skal ikke vises eller trykkes
1 – Skal vises eller trykkes

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Standardtittel. Forklarende tilføyelser som brukes for å skille identiske standardtitler, registreres i en parentes etter standardtittelen.

$d – Årstall for undertegnelse av avtale, traktat o.l.

$f – Utgivelsesår. Her registreres utgivelsesåret når det skal være med i standardtittelfeltet.

$k – Form. Her registreres form, som kan være Utvalg, Protokoll e.l.

$l – Språk. Her registreres språk i dokumentet.

$m – Besetning. Brukes for musikalske verk, f.eks. Strykere, Klaver, Orkester o.l.

$n – Nummer for del av verk.

$o – Arrangement. Brukes for musikalske verk, f.eks. arr.

$p – Tittel for del av verk.

$r – Toneart. Brukes for musikalske verk.

$s – Versjon

Eksempler

240 14 $$a Die Zauberflõte $$k Utdrag
240 14 $$a Die Zauberflöte $$l Engelsk $$s Libretto
240 10 $$a Sinfonie concertanti $$n K. 364 $$m fiolin, bratsj, orkester $$r Ess-dur $$s Studiepartitur

245 Tittel og ansvarsopplysninger(NR)

I dette feltet registreres dokumentets tittel og ansvarshavende.

Indikatorer

Førsteindikator: Biinnførsel

0 – Biinnførsel skal ikke genereres (Når det ikke finnes 1XX i posten)
1 – Biinnførsel skal genereres (Når det finnes 1XX i posten)

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Hovedtittel. Når tittel som begynner med artikkel brukes som hovedordningsord,
skrives ordet etter artikkelen med stor forbokstav.

$b – Resten av tittelen. Her registreres det som kommer etter hovedtittel. Hvis det er flere titler i dokumenter uten felles tittel, skal tittel nr. 2 osv. også registreres her. Parallelltittel vil også bli registert her eller i $c avhengig av om det også er parallell ansvarsangivelse. Ellers har vi undertittel, forklaring til hovedtittel o.l. her. OBS: Korrekt ISBD-tegn må legges til før $b. Delfeltet kan ikke gjentas, og mellom flere undertitler skrives mellomrom kolon mellomrom. (Se eksempler nedenfor.)

$c – Ansvarsangivelse. Mellom forskjellige ansvarsangivelser innen delfeltet brukes
mellomrom semikolon mellomrom.

$h – Generell materialbetegnelse [GMB] tilføyes umiddelbart etter hovedtittelen (brukes ikke på vanlig tekstlig materiale)

$n – Nummer for del av verk

$p – Tittel for del av verk

Eksempler

245 14 $$a The student’s guide to cognitive neuroscience : $$b a textbook $$c by Jamie Ward

245 04 $$a The Politics of green transformations $$c edited by Ian Scoones, Melissa Leach and Peter Newell

245 10 $$a Nordaførr vårvise $$h [lydopptak] $$c tekst og musikk: Halvdan Sivertsen ; bearbeidet tekst: Jan Eggum

245 10 $$a Fru Inger til Østråt ; $$b Hærmændene på Helgeland $$c Henrik Ibsen
740 02 $$a Hærmændene på Helgeland

245 00 $$a Modern problems of pharmacopsychiatry = $$b Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie

245 00 $$a Allergologen $$c Norsk forening for allergologi og immunopatologi = The Allergist / Norwegian Society of Allergology and Immunopathology

246 Varianter av tittel (R)

Feltet brukes til ulike varianter av tittelen slik de finnes i dokumentet, f.eks. på rygg eller omslag. Feltet brukes også til deler av hovedtittelen eller alternative former av tittelen hvis disse er vesentlig forskjellig fra tittelen slik den er beskrevet i felt 245 og hvis de kan hjelpe til med å identifisere dokumentet. Når den bibliografiske beskrivelsen gjelder et dokument med flere verk uten felles tittel, brukes 246 bare for det som relateres til den tittelen som er valgt som hovedtittel. I slike tilfeller legges biinnførsel i 740 eller en av de andre 7XX-feltene for biinnførsler.

Indikatorer

Førsteindikator: Note og/eller biinnførsel

0 – Det skal genereres note, men ingen biinnførsel
1 – Det skal genereres note og biinnførsel
2 – Ingen note, ingen biinnførsel
3 – Ingen note, men biinnførsel skal genereres

Andreindikator: Type tittel

# – Ingen type spesifisert

0 – Del av tittel (kan f.eks. være alternativ tittel i 245 $a, deltittel i 245 $p, initialer for hovedtittel lagt i 245 $b, eller hvis del av tittel er uthevet typografisk i hovedkilden)

1 – Parallelltittel

2 – Tittelvariant, f.eks. når et enkelt hefte i en serie har en annen tittel enn de øvrige.
Vanligst på årbøker, temahefter av konferanserapporter o.l.

3 – Annen tittel. Tittel som finnes i tillegg til hovedtittel

4 – Omslagstittel. Brukes når det er en tittel på omslaget som man vil gjøre søkbar og eventuelt generere note (med bruk av førsteindikator) (Se 1.7B4 / 2.7B4, osv.). Denne må ikke forveksles med angivelse av hovedkilde for beskrivelsen (Se 1.7B3 / 2.7B3, osv. og MARC-felt 588.)

5 – Tittel fra løst omslag

6 – Spisstittel. Tittel som finnes på toppen av den første siden med tekst

7 – Løpetittel. Tittel som er trykket øverst eller nederst i margen på alle sider i publikasjonen

8 – Ryggtittel

Aktuelle delfelt

$a – $b – $h – $n og $p brukes som i felt 245.
$i – Fortekst i notefelt når verdien i andre indikator er #. $i skal ligge først i feltet.

Eksempler
Originaltittel

245 10 $$a Gåten Knut Hamsun
246 1# $$i Originaltittel: $$a Enigma : $$b the life of Knut Hamsun

Her vil det bli generert biinnførsel og note.

Del av tittel

245 04 $$a The Berkley book of modern writing
246 30 $$a Modern writing

Her vil det bli generert biinnførsel, men ikke note.

Omslagstittel

245 00 $$a Report and financial accounts for the fifteen months ended 31st March …  /$c Qantas Empire Airways Limited.
246 14 $$a Qantas annual report

Her vil det bli generert biinnførsel og note.

Parallelltittel 1

245 00 $$a Modern problems of pharmacopsychiatry = $$b Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie
246 31 $$a Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie

Her vil det bli generert biinnførsel, men ikke note.

Parallelltittel 2

245 00 $$a Allergologen $$c Norsk forening for allergologi og immunopatologi = The Allergist / Norwegian Society of Allergology and Immunopathology
246 31 $$a Allergist

Her vil det bli generert biinnførsel, men ikke note.